Τα κριτήρια μοριοδότησης κατά κλάδο και ειδικότητα για τις προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

Στον καθορισμό κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, , προχώρησε το υπουργείο Υγείας.  Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το προσωπικό που στελεχώνει τις Τ.ΟΜ.Υ. προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (τηρουμένων των κατά περίπτωση γεωγραφικών περιορισμών και νησιωτικών αναλογιών) πίνακες κατάταξης  ως εξής:

α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

β) ΠΕ Νοσηλευτικής.

γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

δ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.

ε) ΤΕ Νοσηλευτικής.

στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.

η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών.

ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στη συνέχεια καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής)

Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.

δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.

ε) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου.

Α.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ /Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Β. ΠΕ Νοσηλευτικής

Β.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος   (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Β.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Γ. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας /Κοινωνικών Λειτουργών

Γ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης.

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Γ2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Y.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Δ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Δ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Δ.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση και Οικονομικά.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Εργασιακή εμπειρία σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ε. ΤΕ Νοσηλευτικής

Ε.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Ε.2 Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης .

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

ΣΤ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΣΤ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΣΤ.2. Πρόσθετα προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας .

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ζ. ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας

Ζ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη –Επισκέπτριας Υγείας.

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).

Ζ.2 Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας .

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Η. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Η.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας .Α.Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Η.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Θ. ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών

Θ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Δ.Ι.Ε.Κ ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή-τριας.

Θ.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

β) Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

γ) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

δ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

ε) Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ι. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ι.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ι.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

β) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η μοριοδότηση του προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ. στους αντίστοιχους πίνακες ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, διδακτορικός τίτλος σποδών στο γνωστικό αντικείμενο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ξένη γλώσσα κ.α), την εμπειρία καθώς και κοινωνικά κριτήρια (ανήλικα τέκνα, αναπηρία κ.α.)

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των κριτηρίων του πίνακα του προηγούμενου Μέρους Τρίτου, λαμβανομένων υπ’ όψη πέραν των υποχρεωτικών, και τα όποια άλλα, περιοριστικά αναφερόμενα, μη υποχρεωτικά, αλλά επικουρικά και σωρευτικά βαθμολογούμενα προσόντα στο Μέρος Δεύτερο, διαθέτει και επικαλείται:

(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής [βάση πέντε (5) άριστα (10)] και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [αναγόμενος στην δεκάβαθμη (10βαθμη) κλίμακα] υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, θεωρείται μόνο ο τίτλος Α.Ε.Ι. (ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο ο τίτλος Α.Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

(3) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μεταπτυχιακό/διδακτορικό).

(4) Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες, καιι ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Στον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της ειδικής εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε δυνάμει συμβάσεων μιας μέρας.

(5) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική του επιπέδου της πρώτης ξένης γλώσσας και της γνώσης έως και δύο (2) επιπλέον.

(6) Για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τους οποίους απαιτούνται ως τυπικά προσόντα πρόσληψης διαζευκτικά περισσότεροι του ενός τίτλοι σπουδών Δ.Ε., συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης (12) τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη/πρόσκληση/ανακοίνωση. Ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον πίνακα, βαθμολογείται, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, είτε είναι συναφής, είτε όχι με το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, για τους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών, που κατέχουν δύο ή περισσότερους τίτλους σπουδών, έκαστος των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, προκειμένου για την κατάταξή τους, λαμβάνεται υπόψη ο δηλωθείς από αυτούς βασικός τίτλος σπουδών, χωρίς να ερευνάται εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος εκ των αποδεκτών τίτλων σπουδών βαθμολογείται επίσης με 150 μονάδες.

(7) Για τους υποψηφίους που ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, ήτοι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας, εντός της οποίας αιτούνται να προσληφθούν σε Τοπική Ομάδα Υγείας, το κριτήριο αυτό θα επιβεβαιώνεται από την ταχυδρομική διεύθυνση που διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.gsis.gr του κόμβου TAXISnet, για το κάθε φυσικό πρόσωπο. Οι ως ανωτέρω αναφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της παρούσας και κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

(8) Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει το νεότερο τίτλο σπουδών (ή και ειδικότητας για το ιατρικό προσωπικό) με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο νεότερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε. η οποία διενεργείται πριν την εξέταση των προσκομιζομένων υπ’ αυτών δικαιολογητικών.

(9) Οι τίτλοι σπουδών καθώς και οι τίτλοι ειδικότητας (προκειμένου για υποψήφιος ιατρούς) της αλλοδαπής δε θα γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

(10) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι ορίζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’). Η ύπαρξη τριών τέκνων ορίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006. Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά περίπτωση πρόσφατα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (3μηνου).

(11) Για τους υποψηφίους με αναπηρία, ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που τυγχάνουν και κηδεμόνες ανηλίκου, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η μοριοδότηση ισχύει σωρευτικά και οι μονάδες αθροίζονται. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010, ΦΕΚ 115 Α’) για κάθε μία εκ των περιπτώσεων που επικαλείται. Κατ΄ εξαίρεση όταν οι υποψήφιοι πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή κώφωση, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

(12) Αν ο υποψήφιος είναι άνδρας, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί αυτών. Προς απόδειξη της εκπλήρωσης ή της νόμιμης απαλλαγής του θα πρέπει είτε με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών να επιλέγει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο – πεδίο.

(13) Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα υποχρεωτικά και μη προσόντα της σχετικής προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου που θα οριστεί στην προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στην προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον αμέσως προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια και πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αύξοντα αριθμό αίτησης. Εάν κατά τη διαδικασία και το χρόνο συμπλήρωσης της αίτησης δε συμπληρωθούν – επιλεγούν τα κατάλληλα τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δε λαμβάνεται υπ’ όψη, δεν καταχωρείται και θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η είσοδος στη δικτυακή πύλη υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την τελική εξατομικευμένη φόρμα που θα προκύπτει από την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής τους, η οποία θα αναγράφει τον αύξοντα αριθμό αίτησης που είχε αυτόματα δοθεί, αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή υποβάλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας, στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.), στην οποία ανήκει η Τ.ΟΜ.Υ. πρόσληψης, μετά την κατάταξή τους στους πίνακες προσληπτέων.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν ως ανωτέρω, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία, διαγράφονται από τον πίνακα κατάταξης και καλείται για έλεγχο δικαιολογητικών και πρόσληψη ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται ηλεκτρονικά και δημοσιεύονται, ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτηση, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας, και των Δ.Υ.Πε.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο στάδια ανά αρμόδια Δ.Υ.Πε. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, δυνάμει της κατάταξης των ως άνω πινάκων, σε ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των προς κάλυψη θέσεων ως ακολούθως:

Το αρμόδιο τμήμα της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας ελέγχει τα, ψηφιακά και φυσικά, υποβληθέντα, από τους υπό πρόσληψη, δικαιολογητικά και καταρτίζει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων οι οποίοι επίσης δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας, και των Δ.Υ.Πε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα υποχρεωτικά και μη προσόντα πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή πάσχουν από ακυρότητα, ο υποψήφιος εγγράφεται στον ξεχωριστό πίνακα απορριπτέων και αποβάλλεται από τη διαδικασία πρόσληψης. Κατά περίπτωση και όπου αναλογούν επισύρονται στον εκάστοτε υποψήφιο οι προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην προκήρυξη όσο και στην οικεία καταχώριση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης.

Η αρμόδια Δ.Υ.Πε. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της οικείας Δ.Υ.Πε. με τους αναπληρωτές τους. Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, καταρτίζονται και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και καταχωρίζονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε.. Ακολούθως καλούνται από τον Διοικητή της οικείας κατά περίπτωση Υ.Πε. για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψη καθηκόντων με συστημένη επιστολή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων στο υπολειπόμενο ποσοστό των προς κάλυψη θέσεων ως ανωτέρω αναλύθηκε, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την αποφυγή κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των υπό πρόσληψη υποψηφίων, μετά και την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου, υπολείπεται του συνόλου των προσλαμβανομένων στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τότε για τις υπολειπόμενες θέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία με προσαυξημένο ποσοστό κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την αποφυγή κενών θέσεων, σε ένα έκτακτο τρίτο στάδιο που επαναλαμβάνεται έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων. Εάν, κατά την ως άνω διαδικασία των δεύτερου και έκτακτου τρίτου σταδίων, παρατηρηθεί υπερβάλλων αριθμός υποψηφίων πλέον των προκηρυχθεισών προς κάλυψη θέσεων, τότε καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας επιλαχόντων και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε.

Σε κάθε περίπτωση εάν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, ο υποψήφιος προς πρόληψη δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση πρόληψης και να αναλάβει καθήκοντα, τότε ο Διοικητής της οικείας Δ.Υ.Πε. με πράξη του τον διαγράφει από τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και τον αντικαθιστά, όπου αυτό είναι δυνατό, ανάλογα με το στάδιο επιλογής, με επόμενο υποψήφιο από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους καταρτισθέντες και δημοσιευμένους πίνακες προσληπτέων ή επιλαχόντων, κατά τη σειρά κατάταξης. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην προκήρυξη όσο και στην οικεία καταχώριση των οριστικών πινάκων προσληπτέων στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η οικεία της εκάστοτε Τ.ΟΜ.Υ., Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των οριστικών πινάκων προσληπτέων. Επιπλέον, σε περίπτωση οποιασδήποτε ανακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, επισύρονται οι εκ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, μη δικαιούμενοι οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης λόγω ακυρότητάς της, ο καθ’ ου η καταγγελία υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, μη δικαιούμενος οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν αυτοβούλως πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, ή για οποιοδήποτε λόγο καταγγέλλεται η σύμβασή τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους τυχόν καταρτισθέντες και δημοσιευμένους πίνακες επιλαχόντων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν, ανά οικεία Δ.Υ.Πε., άλλως επαναλαμβάνεται το ως άνω αναφερόμενο τρίτο έκτακτο στάδιο διαδικασία επιλογής πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της θέσης.

In this article