Με αυστηρές προϋποθέσεις η ίδρυση και η λειτουργία Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας

Αυστηρές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, προβλέπει απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού. Σύμφωνα με την απόφαση, άδεια  ίδρυσης / λειτουργίας  των  Κέντρων  Αίματος  και  των  Νοσοκομειακών  Υπηρεσιών Αιμοδοσίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Διευκρινίζεται μάλιστα ότι «πριν από τη σχετική εισήγηση προηγείται επιθεώρηση του ΕΚΕΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας, οι οποίες ισοδυναμούν με τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας που περιγράφονται   στην παρούσα απόφαση».

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες  αιμοδοσίας  (τόσο  τα  κέντρα  αίματος  όσο  και  οι  νοσοκομειακές  υπηρεσίες αιμοδοσίας) αδειοδοτούνται και επιθεωρούνται για εκείνες τις δραστηριότητες που προβλέπεται  από την εθνική νομοθεσία ( σύμφωνα με τον Ν.3402/2005) ότι μπορούν  να αναπτύξουν. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες Αιμοδοσίας προβλέπεται ότι διενεργούν αιμοληψίες και ασχολούνται με  την  μεταγγισιοθεραπεία  των  ασθενών, άρα  από  τους  περιγραφόμενους  στις  προϋποθέσεις  χώρους οφείλουν  να  διαθέτουν  εκείνους  μόνο  οι  οποίοι  υποστηρίζουν  τις  συγκεκριμένες δραστηριότητες  και  για  τις  οποίες  θα  αδειοδοτηθούν,  εν  προκειμένω  το  ανοσοαιματολοογικό εργαστήριο και την αίθουσα αιμοληψίας.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται διαφορετικά για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας, ανάλογα με τον αριθμό των κλινών που εξυπηρετούν, αλλά και ανάλογα με τον  πληθυσμό  των ασθενών  που  μεταγγίζουν  ή  των  αιμοληψιών  που  πραγματοποιούν.  Για παράδειγμα, διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις για όσες υπηρεσίες αιμοδοσίας μεταγγίζουν ασθενείς με αιμοασφαιρινοπάθειες.

Το ίδιο ισχύει και για τα εργαστήρια ανοσοαιματολογικού ελέγχου και ομάδων αίματος αιμοδοτών, τα οποία αν και στις σχετικές προϋποθέσεις περιγράφονται χωριστά, εντούτοις, σε  μια νοσοκομειακή  υπηρεσία  αιμοδοσίας  με μικρό αριθμό  αιμοληψιών, ο  έλεγχος μπορεί  να διενεργείται ταυτόχρονα  από  το  ίδιο  εργαστήριο, εν  προκειμένω  από το ανοσοαιματολογικό και να μην χρειάζεται να υπάρχει χωριστό εργαστήριο ομάδων αιμοδοτών.

Οι περιγραφόμενες προϋποθέσεις θα λειτουργήσουν διαφορετικά και εξατομικευμένα ανάλογα με την υπηρεσία και τις  ιδιαιτερότητές της. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δίνουν τη δυνατότητα αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση κάθε υπηρεσίας, χωριστά, αφού  περιγράφουν  τις  απαιτήσεις  που  θα  είχε  κάθε  χώρος  ως  να  λειτουργούσε  αυτόνομα  και  κατ’ ουδένα  τρόπο  δεν μπορούν  να  ερμηνευτούν  αθροιστικά,  για  παράδειγμα, αθροίζοντας  το προσωπικό  που  απαιτείται  για  κάθε  χώρο,  ώστε  να  προκύψει ο  απαιτούμενος  αριθμός  προσωπικού για όλη την αιμοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα Αίματος και οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας οφείλουν, σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ που θα εποπτεύει το σύνολο των διαδικασιών, να προσαρμοστούν με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της.

In this article