Μπόνους στους εργαζόμενους του ΕΟΦ: Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει

«Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει!» και στην περίπτωση του ΕΟΦ το ρητό αυτό βρίσκει απόλυτη εφαρμογή, αφού μπόνους ή αλλιώς κίνητρο απόδοσης, συνολικού ύψους 690.000 ευρώ, θα λάβει το προσωπικό του ΕΟΦ γιατί …έκανε τη δουλειά του! Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από την απόφαση που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με την απόφαση, «για την αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω και λοιπών αρμοδιοτήτων του, και με πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικητικοί μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα». Γι αυτό θα πρέπει να λάβουν μπόνους, το οποίο – όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια- το 2017 ο Ε.Ο.Φ. κατέγραψε υπέρβαση του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του έτους 2016 κατά το ποσό των 3.507.048,00€.

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δυνάμει του θεσμοθετημένου σκοπού του για την προάσπιση και την προαγωγή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως:

α) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί τις άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο, και ελέγχει  την  τήρηση  της  νομιμότητας  σε  όλη  τη  νόμιμη  αλυσίδα διακίνησης  του φαρμάκου, από το στάδιο της παραγωγής έως και τη διάθεση του φαρμάκου στον ασθενή-καταναλωτή.

β) Χορηγεί  τις  άδειες  δυνατότητες  παραγωγής  φαρμάκων,  καθώς και  τις  άδειες χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

γ) Ενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις οπουδήποτε παράγεται, φυλάσσεται, αποθηκεύεται και διατίθεται φάρμακο.

δ) Ασκεί εποπτεία επί όλων των προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, κατ’ άρθρο 2 του Ν.1316/1983,  όπως  ισχύει,  και  εποπτεύει  ως  αρμόδια  εθνική  αρχή  για  κάθε επιμέρους  κατηγορία προϊόντων  υγείας  (ενδεικτικά  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα ειδικής διατροφής κλπ) τις σχετικές αγορές.

ε) Χορηγεί άδειες κυκλοφορίας προκειμένου για βιοκτόνα προϊόντα και εποπτεύει τη σχετική αγορά.

στ) Εφαρμόζει σύστημα  φαρμακοεπαγρύπνησης,  υλικοεπαγρύπνησης  και καλλυντικοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

ζ) Ενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους επί προϊόντων αρμοδιότητάς του, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

η) Αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 29 παρ.6 Ν.1316/1983.

θ) Είναι η αρμόδια αρχή για κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την Κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ» (με την επιφύλαξη των ζητημάτων που εμπίπτουν στην  καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας).

ια) Προτείνει τη θέσπιση διατάξεων εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο, που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας του.

ιβ) Μετέχει δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις συναφείς με το αντικείμενό του ομάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιγ)  Στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  εκάστοτε  ισχύοντος  κανονιστικού  πλαισίου  περί τιμολόγησης φαρμάκων γνωμοδοτεί διά της υποβολής σχετικών προτάσεων προς  τα καθ’ ύλην αρμόδια αποφασιστικά όργανα της διοίκησης.

ιδ) Μετέχει στις απαιτούμενες διαδικασίες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού και την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας των φαρμάκων.

ιε) Διαθέτει την ταινία γνησιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.1316/1983.

ιστ) Τηρεί στοιχεία φαρμακοκατανάλωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα.

In this article