ΕΟΦ: Νέα εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις από φαρμακευτικές και διαφημιστικές επιχειρήσεις

Νέα εγκύκλιο για τις επιστημονικές εκδηλώσεις, την οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου μέσου ενημέρωσης πάνω σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κατερίνα Αντωνίου. Μάλιστα ν η εγκύκλιος τίθεται σε ισχύ από 26-3-2018 και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συμμετοχής Επαγγελματία Υγείας, για εγγραφή, μετακίνηση, διαμονή και διατροφή, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει λήψη εκπαιδευτικής άδειας από το φορέα εργασίας του, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 11 παρ. 18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014). Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την τήρηση της εκπαιδευτικής άδειας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 126 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/οικ.32221/2013 (ΦΕΚ Β’ 1049) με την οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία ΕΚ 2001/83, όπως ίσχυε σήμερα, αποδέκτες προωθητικών ενεργειών των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, είναι μόνο «τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να συνταγογραφούν ή να προμηθεύουν τα φάρμακα».

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τα 70,00€ ανώτερο κόστος διατροφής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 150,00€ ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 100,00€ το ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου/επιτροπής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού.

Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε αυτές (πχ. Εκδρομές).

Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών ( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.32221/2013 Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας).

Απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδομένων του ΕΟΦ, με όλα τα ανωτέρω στοιχεία για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστ. εκδηλώσεις/επιτροπές Εσωτερικού – Εξωτερικού και το τελικό κόστος, εντός οκτώ (8) μηνών μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές» στο εξωτερικό – εσωτερικό για φάρμακα και θεραπείες (άρθρου 36 N. 4272/2014)

Επιτρέπεται στους ΕΥ να συμμετέχουν σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει.

Για τη συμμετοχή των Ε.Υ σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» στο εξωτερικό -εσωτερικό, θα υποβάλλονται αιτήματα, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία, με την ένδειξη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως και για τις υπόλοιπές εκδηλώσεις.

Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την εκπαιδευτική του άδεια.

Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει απεριόριστο αριθμό αιτήσεων συμμετοχών Εμπειρογνωμόνων για Επιτροπές στο Εξωτερικό.

Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο (2) συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία* ετησίως, με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο είκοσι (20), για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εσωτερικό. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους (10) δέκα εμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο (2) φορές ετησίως, ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εσωτερικό.

Η αμοιβή, όπου υφίσταται, θα αποδίδεται μέσω ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ.

Απαιτείται απολογισμός και για τις Συμβουλευτικές Επιτροπές.

Τιμητικές αμοιβές (Honorarium) άρθρο 36 παρ. 18 N. 4272/2014

Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προέδρους στρογγυλής τράπεζας, εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 18 N. 4272/2014 όπως ισχύει, με την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΦ, αναφορικά με το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, τον επαγγελματικό φορέα και το ύψος της τιμητικής αμοιβής για κάθε Ε.Υ. ομιλητή. Η καταβολή σε ΕΥ του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακούς (που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή του ΑΕΙ) της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω ΕΛΚΕΑ ή ΕΛΚΕ.

ΠΟΙΝΕΣ

Ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων στοιχείων, θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του Ν. 2519/1997 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις.

In this article