Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γιατρούς υπαίθρου από το υπουργείο Υγείας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, απευθύνει το υπουργείο Υγείας.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21η Ιουνίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την 4η Ιουλίου είναι εκπρόθεσμα και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση θα συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, ως προς την ακρίβεια αυτών. Η κατάθεση ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων επιφέρουν την απόρριψη της αίτησης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη για κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών φέρει ο ενδιαφερόμενος. Για το λόγο αυτό δεν έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε οφειλόμενα στον ίδιο λάθη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. Σημειώνεται ότι οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των ιατρών επί θητεία. Επίσης, ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και επί θητεία) οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (ως ιατροί επί θητεία), μόνον εάν μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνουν την ετήσια θητεία τους στο Γ. Ν. – Κ.Υ., Κ.Υ., Π.Π.Ι., Π.Ι. και Ε.Π.Ι., που είναι διορισμένοι.

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr), μαζί με την πρόσκληση. Η σειρά επιλογής των κωδικών – θέσεων εκφράζει και τη σειρά προτίμησης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή όλων των θέσεων καθώς και του Νομού.

In this article