Υπό αυστηρούς περιορισμούς η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων από τους οδοντίατρους

Μέτρα και προϋποθέσεις για τη χρήση, την αποθήκευση και το εμπόριο του υδραργύρου, των ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου, και την παραγωγή, χρήση και εμπορία των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου, προβλέπει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, σύμφωνα με τον οποίο:

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα οδοντιατρικά αμαλγάματα χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή κάψουλας με προκαθορισμένη δόση. Η χρήση υδραργύρου σε χύδην μορφή από τους οδοντιάτρους απαγορεύεται.»

Σημειώνεται ότι «Από την 1η Ιουλίου 2018 δεν χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, παιδιών κάτω των 15 ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών, εκτός εάν ο οδοντίατρος το θεωρεί απολύτως απαραίτητο λόγω των ειδικών ιατρικών αναγκών του ασθενούς.»

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα, διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων για την κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές αυτοί διασφαλίζουν ότι: α) οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2018 εξασφαλίζουν ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων αμαλγάματος τουλάχιστον 95 %, β) από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν το ποσοστό κατακράτησης που καθορίζεται στο στοιχείο α). Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού ποσοστού κατακράτησης.»

Επιπρόσθετα, οι οδοντίατροι διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αμαλγαμάτων που παράγουν, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αμαλγαμάτων, των σωματιδίων, των σφραγισμάτων, και των δοντιών, ή τμημάτων αυτών, που έχουν μολυνθεί από οδοντιατρικό αμάλγαμα, τυγχάνουν χειρισμού και συλλογής από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων. Οι οδοντίατροι δεν ελευθερώνουν ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια απόβλητα αμαλγαμάτων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδοντιατρικών αμαλγαμάτων παρακαλούνται:

Α. Οι ΔΥΠΕ να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων και να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων σε αυτές (ύπαρξη διαχωριστή αμαλγάματος, σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ).

Β. Οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, ως αρμόδιοι φορείς για την αδειοδότηση των οδοντιατρείων, να αναπτύξουν σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αφενός της ύπαρξης διαχωριστή αμαλγάματος, όπου απαιτείται (εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα), και αφετέρου της ύπαρξης σύμβασης των οδοντιατρείων με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της σχετ. (3) ΚΥΑ, στην οποία αναφέρεται ότι «Με μέριμνα των αρμόδιων φορέων, από τους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.»

In this article