Εγκύκλιος Μπασκόζου για τη διαχείριση Αποβλήτων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Εγκύκλιο για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Μ.Η.Ν. υποχρεούνται στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων τους σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις της εν λόγω ΚΥΑ.

Κατά την άποψη του υπουργείου, ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων διευκολύνει την ίδια αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει και διασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η κατάρτισή του σε κάθε ΥΜ, συμπεριλαμβανομένων και των Μ.Η.Ν., προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Επίσης, οι Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διαθέτουν σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παραγόμενων ΕΑΥΜ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.

  1. Επίσης, για λόγους ευχερούς παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης των ΕΑΥΜ από την αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία, κρίνεται χρήσιμο να υποβάλλονται

 τα στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας

 μια συνοπτική περιγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων (κατηγορίες παραγόμενων ΑΥΜ και επιλεγόμενη μέθοδος επεξεργασίας, συχνότητα συλλογής από τους χώρους της Μ.Η.Ν., χρόνος και συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης, συχνότητα συλλογής από την αδειοδοτημένη εταιρεία). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται είτε στο φάκελο των δικαιολογητικών είτε περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή έκθεση.

In this article