Έλληνες ερευνητές ανέπτυξαν μέθοδο εντοπισμού της διαφθοράς στην υγεία

Μέθοδο εντοπισμού της διαφθοράς στον χώρο της υγείας, σε μερικά δευτερόλεπτα, ανέπτυξαν ερευνητές του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης! Μάλιστα, η καινοτόμος μέθοδος απέσπασε τη διάκριση της Χρυσής Αναρτημένης Ανακοίνωσης, στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του ΑΠΘ, Ιωάννης Φουντουκίδης, Ελένη Ντάφλη και ο αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης – οι οποίοι στις 17 Μαΐου θα τιμηθούν με βραβεία Αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ – ανέπτυξαν μια μέθοδο για τον εντοπισμό συμπεριφορών διαφθοράς σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στον χώρο της υγείας.

Μέχρι σήμερα, το φαινόμενο της ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων παρακολουθείται μόνο με την υποβολή έντυπης δήλωσης περί της μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Πλέον, με τη χρήση της τεχνικής της ανάλυσης των γράφων (graphs) είναι πλέον εφικτή η παρακολούθηση, η ιχνηλασιμότητα και η καταπολέμηση του φαινομένου (με την εφαρμογή της μεθοδολογίας της ανάλυσης κοινωνικού δικτύου σε ένα δίκτυο προμηθειών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, οι συμβάσεις που σύναψαν 23 δημόσια νοσοκομεία της χώρας για την προμήθεια μόνον μίας κατηγορίας υλικών (αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας) ανήλθαν σε 1.224.

In this article