Υπουργείο Υγείας: Αξιολόγηση όλων των Τοπικών Μονάδων Υγείας

Στην αξιολόγηση της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), προχωρά του υπουργείου Υγείας. Η αξιολόγηση θα γίνει από ανεξάρτητο φορέα ο οποίος θα επιλεγεί μετά από Διαγωνισμό που ήδη βρίσκεται στον «αέρα».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης αφορά σε ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας της παρέμβασης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), με σκοπό την εκτίμηση της πορείας εφαρμογής της και την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με τις προτεραιότητες και την προσδοκώμενη λειτουργία της στο πλαίσιο της ΠΦΥ.

Το έργο της αξιολόγησης αφορά τόσο την εκτίμηση του βαθμού της συμβολής από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης στο Σύστημα Υγείας ως προς το τρίπτυχο ισότητα –αποτελεσματικότητα –αποδοτικότητα όσο και τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης του νέου μοντέλου υπηρεσιών για τις αναγκαίες δράσεις και τον μεσο-μακροπρόθεσμο προγραμματικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αξιολόγησης θα αποτιμηθούν οι βασικές παράμετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου των ΤΟΜΥ, την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, καθώς και την συνάφεια, την συνέργεια, την συμβολή στην πολιτική ΠΦΥ του υπουργείου Υγείας αλλά και την συμπληρωματικότητά του με άλλες πράξεις και τομεακές πολιτικές.

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες και η προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (59.990,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (74.387,60,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (14.397,60 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας» του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 .

In this article