Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την ατιμωρησία στο δημόσιο – Παρακολουθεί τα πειθαρχικά και ελέγχει τη διαδικασία

Τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, καταγράφονται ακόμη και σήμερα στην δημόσια διοίκηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γιατρού του ΕΣΥ. Για να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης και να εκδοθεί η απόφαση, χρειάστηκαν 23 χρόνια (1997-2020).

Καθυστερήσεις, επιεικείς ποινές, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αλλά και απουσία ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής και ελέγχου της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων, αποτελούν τις βασικές παθογένειες που διαχρονικά ταλανίζουν την απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης στο ελληνικό δημόσιο.

Για την αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) υλοποιεί μία συνεκτική δέσμη δράσεων. Στόχος είναι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων, η αποτελεσματική εποπτεία της πειθαρχικής διαδικασίας.

Η ΕΑΔ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά απόφασης πειθαρχικού οργάνου όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Για παράδειγμα:

επιεικής ποινή σε σχέση με τη σοβαρότητα του παραπτώματος,

μη ορθή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων,

εσφαλμένη ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων,

ανεπαρκής αιτιολόγηση.

Μόνο για το 2020 η ΕΑΔ κλήθηκε να διαχειριστεί 1.372 πειθαρχικές αποφάσεις, 31 ενστάσεις και τρεις προσφυγές ενώπιον δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της η ΕΑΔ αναπτύσσει νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές, με στόχο την αποτελεσματική και σε πραγματικό χρόνο εποπτεία όλων των επιμέρους σταδίων της πειθαρχικής διαδικασίας.

Μια πρώτη ψηφιακή εφαρμογή, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία. Μέσω της νέας πλατφόρμας εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η παρακολούθηση αφορά σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους. Από την ημέρα εισαγωγής μιας υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι και την έκδοση της τελικής απόφασης. Δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στο ελληνικό δημόσιο.

Η πλατφόρμα αυτή παρέχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των υποθέσεων περίπου 1700 δημόσιων φορέων. Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης: «Η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας θα ενισχύσει το κύρος των δημόσιων οργανισμών. Προχωράμε με αποφασιστικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς».

In this article