Νέα πενταετή δεδομένα υποστηρίζουν τη θεραπευτική ανωτερότητα του nilotinib για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία

Νέα πενταετή δεδομένα υποστηρίζουν τη θεραπευτική ανωτερότητα του nilotinib για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία

Δεδομένα από τη μελέτη ENESTnd καταδεικνύουν τάση για μεγαλύτερη συνολική επιβίωση και επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων Τα δεδομένα κατέδειξαν υψηλότερα ποσοστά…