ΕΟΠΥΥ: Επιταχύνονται οι συμβάσεις και έρχονται οι πληρωμές

Στην απλοποίηση της διαδικασίας για την εκκαθάριση των δαπανών των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ προχώρησε ο Οργανισμός προκειμένου να επιταχύνει την πληρωμή των παρόχων.  Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, πλέον στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο θεραπεύσιμες ελλείψεις στα δικαιολογητικά των υποβολών νέων συμβάσεων μηνών Μαρτίου έως και Μαΐου, θα καλείται ο πάροχος να τις συμπληρώσει με την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού σε εύλογη προθεσμία, πριν την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και την έκδοση της πράξης εκκαθάρισης.

Το δικαιολογητικό που θα υποβληθεί για την θεραπεία της έλλειψης, μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιοποίησης του με την αντίστοιχη υποβολή και της συσχέτισης του με το φυσικό αρχείο της υποβολής, θα επισυνάπτεται στην πρωτότυπη πράξη εκκαθάρισης.

Επίσης, η έλλειψη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας στα χορηγούμενα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά και σκευάσματα ειδικής διατροφής θα θεραπεύεται με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του συμβεβλημένου παρόχου, στην οποία θα δηλώνεται η χορήγηση στους δικαιούχους του συνόλου των ποσοτήτων των υλικών της υποβολής που στις αντίστοιχες γνωματεύσεις δεν συνοδεύονται από αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας.

Η υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων ανά υποβολή θα γίνει για τις υποβολές των μηνών Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017. Στις υποβολές αυτές εάν διαπιστωθεί, είτε κατά την εκκαθάριση είτε μετά από δευτερογενή έλεγχο, η χρέωση υλικών ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής που δεν παρέλαβε ο δικαιούχος θα ενεργοποιείται η παρ. 5 του άρθρου 5 της σύμβασης και δεν θα αποζημιώνεται το σύνολο των προϊόντων. Εάν δε αυτά έχουν εκκαθαριστεί και αποζημιωθεί θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Τέλος ο χρόνος της υποβολής δικαιολογητικών για τις θεραπεύσιμες ελλείψεις των υποβολών Μαρτίου των νέων συμβάσεων να είναι 10 εργάσιμες ημέρες και 5 εργάσιμες για τις υποβολές Απριλίου, ώστε να γίνει σταδιακά γνωστό το μέτρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των συμβεβλημένων παρόχων.

In this article