180 οι συνολικές κλίνες του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

26-12-2016

Σε 180 κλίνες ανέρχεται η συνολική δύναμη κλειστής νοσηλείας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του ειδικού νοσοκομείου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Όπως αναφέρεται, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) παρέχονται υπηρεσίες Αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. 

Το ΕΚΑ νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. 

Σκοπός του ΕΚΑ είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει Αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του. 

Το ΕΚΑ δέχεται ασθενείς από όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, Ευρωπαίους πολίτες ή και πολίτες άλλων χωρών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ−ουσες διακρατικές συμφωνίες. Περιλαμβάνει κλειστές δομές νοσηλείας ασθενών σε κλινικές Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για ενεργό Αποκατάσταση και ανοικτές δομές αποθεραπείας−Αποκατάστασης για συνέχιση της θεραπείας, για εξασφάλιση της παρακολούθησης ή και για εφαρμογή θεραπειών Αποκατάστασης σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονται και παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων με στόχο κυρίως την φυσική ιατρική αποκατάσταση και τον ειδικό αθλητισμό των ΑμεΑ. Επίσης παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Επίσης, αποτελεί αξιολογικό κέντρο καταγραφής και ταξινόμησης της λειτουργικότητας ή αναπηρίας μέσα από κριτήρια δραστηριοτήτων σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος. Διαδραματίζει επίσης ιδιαίτερο παιδαγωγικό ρόλο στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης για την αποδοχή του πολίτη με αναπηρία, την άρση του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι: Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου, ο Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται  και το Συμβούλιο Διοίκησης.