Χάνει την πρόσθετη αμοιβή ως κίνητρο προσέλευσης, το προσωπικό του ΕΣΥ με απόφαση του Αρείου Πάγου

«Χάνει» την πρόσθετη αμοιβή του νόμου 201/1975 που είχε χορηγηθεί ως κίνητρο προσέλευσης μισθωτών σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (από 1.1.1997),  το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) έκρινε ότι το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό όλων των Δημοσίων νοσοκομείων της χώρας δεν δικαιούται, να λάβει την πρόσθετη αυτή αμοιβή, ούτε δικαιούται να την λάβει αναδρομικά για την διετία 1997-1999.

Το θέμα ανέκυψε μετά τις νομοθετικές μεταβολές που ακολούθησαν με το νόμο 2470/1997, «αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης», η ισχύς των διατάξεων του οποίου άρχισε από 1.1.1997, και με το νόμο 3205/2003 «μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ» που καθόριζε ότι τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, «καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού».

Παράλληλα, στα δικαστήρια προσέφυγε νοσηλευτικό προσωπικό (71 άτομα) κρατικού νοσοκομείου και ζητούσε να καταβληθεί νομιμοτόκως, σε καθένα από αυτούς, το ποσό των 10.509 ευρώ, ως διαφορά αποδοχών που προέκυψε από την παράλειψη καταβολής της, κατά το νόμο 201/1975, πρόσθετης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως και 31.12.1999.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφασή της, έκρινε ότι «η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 δεν καταργήθηκε ούτε με το νόμο 2470/1997, ούτε με το ν. 3205/2003 και τούτο διότι η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν συνιστά επίδομα ή ειδική πρόσθετη παροχή, αλλά μέρος των νομίμων αποδοχών που λαμβάνει υπάλληλος νοσηλευτικού ιδρύματος για την απασχόλησή του».

Αντίθετα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1472/2016 απόφασή της, έκρινε το αντίθετο, δηλαδή ότι «η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του νόμου 201/1975, η οποία θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου 2470/1997, ήτοι από 1.1.1997, εφόσον δεν προβλέφθηκε, ειδικώς, η διατήρησή της από τις διατάξεις του νόμου αυτού».

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ΑΕΔ λόγω των αντιθέτων αποφάσεων που είχαν εκδώσει για το ζήτημα αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος. Τελικά, το ΑΕΔ, με την υπ΄ αριθμ 16/2017 απόφασή του τάχθηκε υπέρ των θέσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίνοντας ότι η επίμαχη πρόσθετη αμοιβή καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου 2470/1997, δηλαδή από 1.1.1997 και το νοσηλευτικό προσωπικό κλπ των δημοσίων νοσοκομείων δεν δικαιούται το ποσό των 10.509 ευρώ, ως διαφορά αποδοχών.

In this article