Επιβολή παράβολου υπέρ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στις χορηγήσεις τίτλων ειδικότητας

Επιβολή παραβόλου, ύψους 20 έως 100 ευρώ, υπέρ Πανελλήνιου  Ιατρικού  Συλλόγου   και   Ελληνικής   Οδοντιατρικής   Ομοσπονδίας  για  τη  χορήγηση  βεβαιώσεων  και  τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων, αποφάσισε τα συναρμόδια υπουργεία. Πιο αναλυτικά, η σχετική απόφαση προβλέπει:

1.  Επιβολή  παραβόλων  υπέρ  του  Πανελληνίου  Ιατρικού  Συλλόγου  για  την  κάλυψη  του  κόστους  των  παρακάτω αναφερομένων υπηρεσιών, ως εξής:

α) για την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (τίτλοι σπουδών ημεδαπής ή κράτους μέλους Ε.Ε), παράβολο ποσού των 50 ευρώ,

β) για πιστοποιητικό καλής υφιστάμενης επαγγελματική κατάστασης (Certificate of Current Professional Status) ή ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good standing), παράβολο ποσού των 20 ευρώ γ) για την χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 20 ευρώ,

δ) για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 30 ευρώ,

ε)  για  την  αναγνώριση  τίτλου  ειδικότητας  που  έχει αποκτηθεί σε κράτος – μέλος της Ε.Ε, παράβολο ποσού των 20 ευρώ.

2. Επιβολή παραβόλων υπέρ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την κάλυψη του κόστους των παρακάτω αναφερομένων υπηρεσιών, ως εξής:

α) για την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (τίτλοι σπουδών ημεδαπής ή κράτους μέλους Ε.Ε), παράβολο ποσού των 100 ευρώ,

β) για πιστοποιητικό καλής υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (Certificate of Current Professional Status) ή ορθής άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good standing), παράβολο ποσού των 20 ευρώ,

γ) για την χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 20 ευρώ,

δ) για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 30 ευρώ,

ε)  για  την  αναγνώριση  τίτλου  ειδικότητας  που  έχει  αποκτηθεί σε κράτος – μέλος της Ε.Ε, παράβολο ποσού των 20 ευρώ.

In this article