Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις Μονάδες Μέριμνας Νέων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις Μονάδες Μέριμνας Νέων. Όπως αναφέρει στην σχετική πρόσκληση ο υπουργός κ. Μ. Καλογήρου, «δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Οι ΜΜΝ απευθύνονται σε νέους που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη. Σε αυτές,:

α) εφαρμόζονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, όπως αυτά εξειδικεύονται στις διατάξεις του παρόντος,

β) εκτελούνται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ως περιοριστικοί όροι για τους ανήλικους δράστες σύμφωνα τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

γ) εφαρμόζονται αναμορφωτικά μέτρα με εισαγγελική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 , οι Μονάδες Μέριμνας Νέων (εφεξής ΜΜΝ) είναι δομές ημερήσιας φροντίδας ή στεγαστικές δομές ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης, και συγκεκριμένα, οι Στέγες Φιλοξενίας, οι Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης, οι Θεραπευτικές Μονάδες, οι Μονάδες Απεξάρτησης Νέων, οι Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων και οι Μονάδες Επανένταξης Νέων.

Με τον όρο «νέοι» νοούνται ανήλικοι και ανήλικες ηλικίας οκτώ έως δεκαοκτώ ετών καθώς και νέοι και νέες ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι πέντε ετών.

Με τον όρο «αρμόδιος εισαγγελέας» νοείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ανηλίκων ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της Μονάδας ή της κατοικίας του νέου εάν δεν έχει γίνει ακόμη παραπομπή του σε Μονάδα.

Με τον όρο «επιστημονικό προσωπικό» της Μονάδας νοούνται οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής, καθώς και ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης που προΐσταται της σχολικής μονάδας ή του παραρτήματος που λειτουργεί στην οικεία Μονάδα, οι οποίοι συγκροτούν το Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι ΜΜΝ ιδρύονται σταδιακά και σύμφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής ΥΔΔΑΔ) και του εκάστοτε καθ’ ύλην συναρμόδιου Υπουργού. Με την απόφαση ίδρυσης της Μονάδας καθορίζονται η κατηγορία της Μονάδας, ο αριθμός των νέων που εξυπηρετεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες υποδομές, το φύλο και η ηλικία αυτών, η στελέχωση της Μονάδας και η σύσταση θέσεων προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα.

Ιδρύονται και λειτουργούν είτε ως περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ, είτε ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του ΝΠΔΔ Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας, είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες δημοσίων φορέων ή φορέων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Οι ΜΜΝ εποπτεύονται από το ΥΔΔΑΔ. Εφόσον ιδρύονται και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ή οργανικές μονάδες εκτός ΥΔΔΑΔ, εποπτεύονται και από το κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση ίδρυση της Μονάδας.

In this article