800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πλήττονται από την πείνα

26-12-2016

Περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους εξακολουθεί να πλήττει σήμερα η πείνα!Την ίδια στιγμή που ο μισός πλανήτης αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας εξαιτίας χρόνιων καταστάσεων αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επίδρασης  των  κλιματικών  αλλαγών,  ο  άλλος  μισός  αντιμετωπίζει  μια  σειρά προβλημάτων  διατροφής  που  σχετίζονται,  είτε  με την  υπερκατανάλωση  τροφίμων είτε με στρεβλές εικόνες και πρότυπα που παράγει ο δυτικός τρόπος ζωής.

Με αφορμή την Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού –  ∆ιατροφής (World Food Day), όπως αυτή έχει  καθιερωθεί  από  τη  Γενική  Συνέλευση  του  ΟΗΕ  και  είναι  η 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού – ∆ιατροφής είναι µια µέρα δράσης για την αντιµετώπιση  της  πείνας  και  την ανάδειξη  της σπουδαιότητας  του  επισιτισµού.

Στις 16 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο συναντιώνται για να δηλώσουν τη δέσµευσή τους στην εξάλειψη της πείνας, διότι όταν πρόκειται για την πείνα, η µόνη αποδεκτή  κατάσταση  παγκοσµίως  είναι  η  µηδενική  ανοχή  του  φαινοµένου  από πολίτες και κυβερνήσεις κρατών.

Για το έτος 2016, ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, (FAO)  θέτει  ως  θέµα  για  την  Παγκόσµια  Ηµέρα  Επισιτισµού -∆ιατροφής, «Το  κλίµα  αλλάζει. Το  ίδιο  επιβάλλεται  και  για  την  τροφή  και  τη γεωργία». Μάλιστα στις 22 Απριλίου 2016, η ΕΕ και τα 28 κράτη µέλη της, υπέγραψαν την παγκόσµια Συµφωνία του Παρισιού για τη Κλιµατική Αλλαγή, η οποία µεταξύ άλλων αναγνωρίζει τη σηµασία της επαρκούς και ασφαλούς διατροφής.

Ο στόχος είναι έως το 2030  σε  παγκόσµιο  επίπεδο  να  υπάρχει «µηδενική  πείνα» –  σηµειώνεται  ότι σήµερα η πείνα εξακολουθεί να πλήττει περίπου 800 εκατοµµύρια ανθρώπους.  Ένα από τα µεγαλύτερα θέµατα που σχετίζονται µε τη κλιµατική αλλαγή είναι η  επάρκεια  των  τροφίµων.  Ιδιαίτερα  οι φτωχοί  πληθυσµοί  του  πλανήτη  υποφέρουν περισσότερο  λόγω  της  αλλαγής  της  θερµοκρασίας  αλλά  και  των  έντονων  καιρικών φαινοµένων  που  επηρεάζουν  τις  καλλιέργειες,  την  αλιεία  και  τη  κτηνοτροφία. Η κλιµατική αλλαγή επιπλέον επηρεάζει και τη σταθερότητα των τιµών των τροφίµων.

Την  ίδια  περίοδο,  ο  παγκόσµιος  πληθυσµός  αυξάνεται  σταθερά  και  αναµένεται  να αγγίξει  τα 9,6  δισεκατοµµύρια  έως  το 2050.  Προκειµένου  να  καλυφθούν  οι αυξηµένες απαιτήσεις σε τροφή, η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να προσαρµοστεί στις  αρνητικές  συνέπειες  της  κλιµατικής  αλλαγής  και  να  γίνει  περισσότερο ανθεκτική, παραγωγική και βιώσιµη.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για τα Τρόφιµα και τη ∆ιατροφή 2015-2020 (European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020), επικεντρώνεται στα τρόφιµα και τη διατροφή ως  τους σηµαντικότερους παράγοντες υγείας  και ευεξίας στην  Ευρώπη,  δίνοντας  ιδιαίτερη  έµφαση  στη  σχέση  τους  µε  την  επίπτωση  των χρόνιων  µη  µεταδιδόµενων  νοσηµάτων.  Στόχος  του  Σχεδίου  ∆ράσης  είναι  όλοι  οι πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Περιφέρειας  του  ΠΟΥ  να  έχουν  ισότιµη  πρόσβαση  σε  οικονοµικά  προσιτές,  ισορροπηµένες  και  υγιεινές  τροφές, µε σκοπό  τη µείωση  των πρόωρων θανάτων και της νοσηρότητας από χρόνιες µη µεταδιδόµενες ασθένειες που σχετίζονται  µε  τη  διατροφή,  όπως  η  παχυσαρκία,  τα  καρδιαγγειακά  νοσήµατα,  ο σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες µορφές καρκίνου αλλά και ο υποσιτισµός.

Τα Κράτη Μέλη  που  συµµετέχουν  καλούνται  µε  δράσεις  και  πολιτικές  να  συµβάλλουν  στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η πρόσβαση σε υγιεινή τροφή και πόσιµο νερό θα είναι εφικτή για όλα τα µέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες οµάδες, να προωθήσουν  τα  υγιεινά  διατροφικά  πρότυπα,  να  υποστηρίξουν  τους  µηχανισµούς  αξιολόγησης και έρευνας και να ενισχύσουν την διατοµεακή συνεργασία.