Αυστηρότερη η διαδικασία έγκρισης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

21-06-2018

Αυστηρότερη γίνεται η διαδικασία έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΕΣΥ, με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου. Όπως αναφέρεται, αρμόδια αρχή έκδοσης Αποφάσεων εξαρτάται από το ύψος του προϋπολογισμού ανά είδος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ι/ε).

Στο υπουργείο Υγείας θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα αιτήματα φορέων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό άνω των 234.000,00 Ευρώ ανά είδος (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Παράλληλα, κάθε αίτημα προμήθειας ι/ε (νοείται μόνο η προμήθεια ειδών, χωρίς διαμόρφωση χώρων ή Η/Μ εγκαταστάσεων) θα υποβάλλεται από τον φορέα (μέσω της αρμόδιας Υ.Πε), και απαιτούνται τα κάτωθι:

α. Σύμφωνη γνώμη ή έγκριση του αιτήματος της Οργανικής Μονάδας από την αρμόδια Υ.Πε.

β. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του φορέα με έγκριση των αιτούμενων ειδών καθώς και του προϋπολογισμού αυτών ανά είδος ι/ε. Στην περίπτωση αιτήματος προμήθειας πολλών ειδών, παρακαλούμε αυτά να ιεραρχούνται βάσει της αναγκαιότητας του κάθε είδους.

γ. Πλήρης τεκμηρίωση των αιτημάτων. Συμπλήρωση και αποστολή, του/ων κατάλληλου/ ων ανά περίπτωση & για καθένα από τα αιτούμενα είδη ξεχωριστά «Τεχνικών Δελτίων Υποστήριξης Εξοπλισμού» (Τ.Δ.Υ.). Τα συγκεκριμένα δελτία ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα:

 Στην περίπτωση που πρόκειται για «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», να αποστέλλεται και τεχνική έκθεση της αντιπροσώπου εταιρείας για τη λειτουργική κατάσταση του είδους και την τεχνική υποστήριξη.

 Στην περίπτωση που πρόκειται για «ΝΕΑ ΑΝΑΓΚΗ», να γνωστοποιείτε αν υφίσταται κατάλληλος διαθέσιμος χώρος και εξειδικευμένο προσωπικό και πέραν της συμπλήρωσης του αντίστοιχου δελτίου, να γίνεται πλήρης τεκμηρίωση (ποιοτικά και ποσοτικά) της αναγκαιότητας της προμήθειάς του.

 Στην περίπτωση που πρόκειται για είδος που διατίθεται μόνο από έναν κατασκευαστικό οίκο, να γίνεται ρητά γνωστό και να αποστέλλονται τεχνικά φυλλάδια εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα.

δ. Πρόσφατο εύρος αποδεκτών τιμών του αιτούμενου είδους από το Αρχείο εύρους αποδεκτών τιμών και το Αρχείο Παρατηρητηρίου ανώτατων αποδεκτών τιμών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται τιμή στα αντίστοιχα Αρχεία της Ε.Κ.Α.Π.Υ., να αποστέλλεται πρόσφατη έρευνα αγοράς από τουλάχιστον τρεις εταιρείες (όπου θα περιλαμβάνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, οι προϋπολογισμοί – συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ – ανά εταιρεία και είδος/τεμάχιο , τεχνικά φυλλάδια, κ.λ.π.) και από την οποία θα προκύπτει το ενδεικτικό κόστος του εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι, για την αξιολόγηση και στη συνέχεια την έκδοση Απόφασης για τα σχετικά αιτήματα, δεν θα πρέπει να εκκρεμεί η υποβολή από τους φορείς, επικαιροποιημένων στοιχείων καταγραφής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής/υψηλού κόστους που πραγματοποιείται από 1 έως 20 Μαϊου κάθε έτους.