Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κλινικής στην Αττική

26-12-2016

Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κλινικής στην Αττική μετά από έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε. Την απόφαση ανάκλησης της άδειας της κλινικής της οποίας το όνομά της δεν ανακοινώθηκε,  έλαβε η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 235/2000, 198/2007, 3918/2011) και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την αδειοδότηση των ιδιωτικών κλινικών και ελέγχου καλής λειτουργίας αυτών που αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Η απόφαση ελήφθη καθώς κατά τον συνήθη περιοδικό έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Ιατρικών Μονάδων, που πραγματοποιήθηκε στις 9.9.2016, διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν λειτουργεί. Σημειώνεται ότι προ τριετίας χορηγήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική βεβαίωση καλής λειτουργίας, η οποία λήγει στις 28.9.2016.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών των μονάδων Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπεβλήθη από την κλινική αίτημα για διακοπή της λειτουργίας της.