Αναρτήθηκαν στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια οι προσληπτέοι και οι απορριπτέοι για τις ΤΟΜΥ

29-11-2017

Αναρτήθηκαν στην 1η υγειονομική περιφέρεια Αττικής οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τις ΤΟΜΥ. Οι υποψήφιοι δύναται να ασκήσουν ένσταση μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα  δημοσίευσής  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Υγείας.

 Η  άσκηση  της  ενστάσεως  γίνεται ηλεκτρονικά   στο   διαδικτυακό   τόπο   όπου   καταχωρήθηκε   η   αρχική   αίτηση   σε   ειδικό   πεδίο   ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Η 1η υγειονομική περιφέρεια Αττικής θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

 Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της Υποδιοικήτριας της 1ης  Υγειονομικής Περιφέρειας. Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής με τους αναπληρωτές τους.  Ακολούθως και  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την  παρέλευση της  προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

Σημειώνεται ότι πίνακες αναρτήθηκαν στις 24-11-2017 στο κατάστημα της 1ης ΥΠΕ Αττικής  και την ίδια μέρα καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ Αττικής www.1dype.gov.gr.