Απαλλάσονται οι φορείς ψυχικής υγείας από την υποχρέωση της έγκρισης δαπανών των δράσεων τους

25-07-2018

Απαλλάσονται οι φορείς ψυχικής υγείας από την υποχρέωση να αποστείλλουν προς έγκριση στο υπουργείο Υγείας τις δράσεις τους. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Γιώργου Γιαννόπουλου που αφορά στην «Επιλεξιμότητα δαπανών για την διενέργεια δράσεων στην κοινότητα».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων τωννομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, διενεργείται από ορκωτούς λογιστές. Η επιλεξιμότητα των δαπανών των ανωτέρω φορέων για τα έτη 2013 έως και 2018 ελέγχεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 (Β΄ 453) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.».

Ως εκ τούτου, η διενέργεια των δράσεων στην κοινότητα, (οργάνωση

εκδηλώσεων αγωγής και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης,

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας) των μονάδων ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες) που λειτουργείτε, θα ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές (για το διάστημα 2013 έως 2018).

Επομένως, έως και τις 31/12/2018, δεν απαιτείται η αποστολή στην

υπηρεσία μας προς έγκριση, των δράσεων, που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε στην κοινότητα, καταλήγει η εγκύκλιος.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω δράση εντάσσεται τόσο στη συμφωνία της Κυβέρνησης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενώ προβλέπεται και στην υπουργική απόφαση για τη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας.