Απόφαση ΣτΕ: Έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών το ενιαίο όριο ύψους για την εισαγωγή στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

29-06-2021

Την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των γυναικών η απαίτηση ενιαίου κατώτατου αναστήματος 1.70 μ. για την εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, χαιρετίζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Τονίζει δε ότι η απόφαση αυτή προωθεί σημαντικά την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες των γυναικών, ειδικά στους τομείς της απασχόλησης στα σώματα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή, ως φορέας εφαρμογής και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, είχε εκδώσει σχετικό πόρισμα ήδη από το έτος 2010. Έκτοτε το ζήτημα επανερχόταν σε προκηρύξεις σχολών (Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας). Με τελευταία σχετική περίπτωση την προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος το έτος 2019.

Στις σχετικές παρεμβάσεις του ο Συνήγορος ενέμενε στην πάγια θέση του. Επισημαίνοντας ότι η θέσπιση του ως άνω ενιαίου ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες, συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων. Καθώς επηρεάζει βάσει αντικειμενικών επιστημονικών στοιχείων, σαφώς μεγαλύτερο αριθμό γυναικών υποψηφίων, με τρόπο που δεν δικαιολογείται ως πρόσφορος και αναγκαίος.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Συνήγορος επισημαίνει και υπενθυμίζει:

α) Την ανάγκη εφαρμογής του νέου ορίου αναστήματος με ενιαίο τρόπο για όλα τα σώματα ασφαλείας.

β) Την ανάγκη υιοθέτησης του σκεπτικού της απόφασης και των καταληκτικών της διαπιστώσεων κατά τη θέσπιση του νέου πλέον ελάχιστου αναστήματος που θα απαιτείται για την εισαγωγή των γυναικών στις Σχολές της Αστυνομίας.

γ) Την διάκριση που εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος των γυναικών από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους σε σχολές των σωμάτων ασφαλείας.