Απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ: Διευκρινίσεις για τις επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας

Ε.Σ.Υ.
03-04-2024

Διευκρινίσεις για τις επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της απογευματινής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, εξέδωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο Νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

Για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, διευκρινίζεται ό,τι για αυτήν απαιτούνται τα εξής:

Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφαλούς διενέργειας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Έλεγχος διαθεσιμότητας χειρουργικών τραπεζιών για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Έλεγχος επάρκειας του απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες ο ιατρός της χειρουργικής ειδικότητας στην οποία ανήκει η διενεργούμενη χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη, κρίνει ότι χρειάζεται ένας επιπλέον χειρουργός, υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Χειρουργείου η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ’ αυτής, συμπληρώνοντας, σε περίπτωση αποδοχής, αναλόγως τον προγραμματισμό του αντίστοιχου χειρουργείου.

Στην περίπτωση αυτήν, και μόνο σε αυτήν, η Επιτροπή Χειρουργείου εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 της εν θέματι ΚΥΑ, προκειμένου να καλυφθεί η αμοιβή του επιπλέον χειρουργού, η οποία ορίζεται ίση με την αντίστοιχη κατώτατη αμοιβή β’ χειρουργού.

Τονίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις, δύνανται να αφορούν αποκλειστικά και μόνον σε χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις πολύ μικρής και μικρής κατηγορίας.