Απόλυση κατά τη διάρκεια προστασίας μητρότητας – Η παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη

24-03-2023

Εργαζόμενη σε κέντρο αισθητικής κατήγγειλε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ότι κατά το διάστημα προστασίας λόγω μητρότητας και ενόσω η ίδια ελάμβανε την εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας μητρότητας η εργοδότρια επιχείρηση, η οποία εντωμεταξύ μεταβιβάστηκε, προέβη σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας της, χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου και χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αρχική εργοδοτική επιχείρηση υποστήριξε ότι υπήρχε σπουδαίος λόγος καταγγελίας, ο οποίος συνίστατο στην παύση της λειτουργίας της επιχείρησης και ο οποίος εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο έγγραφο της καταγγελίας και προέβη, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, σε επικουρική καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο (χωρίς, ωστόσο, την προσκόμιση σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης). Αρνήθηκε, δε, την ύπαρξη μεταβίβασης επιχείρησης. Η διάδοχος επιχείρηση δήλωσε ότι αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή επιχείρηση και αρνήθηκε την ύπαρξη μεταβίβασης επιχείρησης.

Διερεύνηση

Η Αρχή, με αφετηρία το γεγονός ότι η σύμβαση εργασίας της προσφεύγουσας εξακολουθεί να είναι ενεργός, λαμβανομένου υπόψη ότι η αρχική καταγγελία της σύμβασης πάσχει ακυρότητας διότι έγινε κατά παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου και χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης), ομοίως και η επικουρική καταγγελία (χωρίς την επίδειξη ειδικής εξουσιοδότησης προς απόλυση εκ μέρους του πληρεξούσιου δικηγόρου και χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης), προέβη σε ιδία έρευνα για το αν έχει λάβει χώρα μεταβίβαση της επιχείρησης. Η Αρχή, εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων που τέθηκαν υπ΄ όψιν της, διαπίστωσε ότι έχει συντελεστεί μεταβίβαση της επιχείρησης, δεδομένου ότι αμφότερες οι εργοδοτικές επιχειρήσεις (αρχικός εργοδότης και διάδοχος), οι οποίες φέρουν το βάρος να αποδείξουν ότι δεν συντρέχουν τα καταγγελθέντα σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας μητρότητας, ουδέν στοιχείο προσκόμισαν.

Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος εισηγήθηκε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.