ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα οι προσωρινοί πίνακες Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών – Από Παρασκευή 14 Ιουνίου τυχόν ενστάσεις

14-06-2024

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) τους προσωρινούς πίνακες Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες

α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414),

β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και

γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ. Πε.), αφορά:

α) 1η Υ. Πε. Αττικής:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

β) 2η Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

γ) 3η Υ. Πε. Μακεδονίας:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

δ) 4η Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

ε) 5η Υ. Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

στ) 6η Υ. Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

ζ) 7η Υ. Πε. Κρήτης:

Η θέση του Διοικητή

Η θέση του 1ου Υποδιοικητή

Η θέση του 2ου Υποδιοικητή