Δεύτερη εγκύκλιο για δραστική …προς εμπέδωση της πρώτης

26-12-2016

Μπέρδεψε αντί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο ΕΟΠΥΥ, με τη δεύτερη εγκύκλιο που εξέδωσε την Πέμπτη το βράδυ, σχετικά με τη αναγραφή της εμπορικής ονομασίας πλην της δραστικής ουσίας στις συνταγές που συνταγογραφούν οι γιατροί. Σύμφωνα και με τις δύο εγκυκλίους και όπως ορίζει η υπουργική απόφαση οι γιατροί δε θα πρέπει ούτε στο βιβλιάριο ούτε στα ειδικά πεδία των συνταγών να αναγράφουν εμπορικές ονομασίες φαρμάκων εκτός αν πρόκειται για συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες οι οποίες εξαιρούνται.

Κάποιοι θεώρησαν ότι πρόκειται για αναθεώρηση της πρώτης εγκυκλίου όμως όπως ρητά αναφέρεται και στις δύο η συνταγογράφηση γίνεται μόνο με βάση τη δραστική και όσοι γιατροί είτε στη συνταγή είτε στο βιβλιάριο γράφουν συγκεκριμένα σκευάσματα θα βγαίνουν έξω από το σύστημα.

Η τελευταία εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ αναφέρει συγκεκριμένα:

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4052/2012 (παρ.5 του άρθρου 21) και 4093/2012 (περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΒ.2) καθίσταται υποχρεωτική για τους  ιατρούς η καθολική   συνταγογράφηση με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (ΙΝΝ).

Σε εφαρμογή των παραπάνω νόμων εκδόθηκε υπουργική απόφαση (σχετικό 4) η οποία αναφέρει ότι η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις αρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής σνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους.

Επειδή παρατηρήθηκε από ελέγχους αρμοδίων οργάνων ότι ορισμένοι ιατροί ενώ συνταγογραφούν με δραστική ουσία αναγράφουν στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων εμπορική ονομασία σκευασμάτων παρά τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις και σε αντίθεση με το νόμο 4172/2013 (παρ.6 του άρθρου 96) που αναφέρει ότι η συνιστώμενη αγωγή καταχωρείται στο βιβλιάριο υγείας με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:

Οι ιατροί θα εκδίδουν συνταγές με αναγραφή της δραστικής ουσίας (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η δυνατότητα αναγραφής και Οι ιατροί θα εκδίδουν συνταγές με αναγραφή της δραστικής ουσίας (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η δυνατότητα αναγραφής και εμπορικής ονομασίας) και θα γίνεται αυστηρά αντίστοιχη καταχώρηση της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η παρούσα διαδικασία και αναγράφεται εμπορική ονομασία θα αφαιρείται το δικαίωμα συνταγογράφησης του ιατρού για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.

Οι φαρμακοποιοί κατά την εκτέλεση της συνταγής θα λαμβάνουν υπόψη τη δραστική ουσία (πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπεται η αναγραφή εμπορικής ονομασίας) χορηγώντας το θηνότερο σκεύασμα χωρίς να επηρεάζονται στην επιλογή από αναγραφή εμπορικού σκευάσματος στο βιβλιάριο.

Βάννα Κεκάτου