Διευκρινίσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λίστα χειρουργείου

11-02-2017

Νέες διευκρινήσεις για τη διαδικασία επιλογής της Επιτροπής Χειρουργείου ώστε να «ενεργοποιηθεί» η λίστα χειρουργείου, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει στην σχετική εγκύκλιο, «στη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Χειρουργείου συμμετέχουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης».

Στις περιπτώσεις που δεν υπηρετούν ιατροί ειδικοτήτων του Χειρουργικού Τομέα ή της ειδικότητας Αναισθησιολογίας που να κατέχουν  τις βαθμίδες Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή / Αν. Καθηγητή), τότε θα συμμετέχουν στη διαδικασία του εκλέγεσθαι,  ιατροί που έχουν καταστεί με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

Τέλος στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή ο αριθμός υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύνολο (4), τότε, ο Διοικητής/τρια του  Νοσοκομείου θα μεριμνήσει για την κατάρτιση/συμπλήρωση των καταστάσεων με ιατρούς που έχουν τυπικό δικαίωμα συμμετοχής στη  διαδικασία του εκλέγεσθαι. Στις περιπτώσεις που κάποια Νοσοκομεία έχουν ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες με διαφορετικό τρόπο από τα ως άνω περιγραφόμενα, δεν συντρέχει λόγος επανάληψής τους.