Διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας για τους υποψήφιους ειδικευόμενους γιατρούς στο ΕΣΥ

22-06-2018

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο προκήρυξης και την διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού κάθε Δ.Υ.ΠΕ διαβιβάζει στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής όλους τους κλειστούς φακέλους υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί.

Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος ενώ έχει δηλώσει υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις που κρίνονται από διαφορετικά Συμβούλια, δεν έχει καταθέσει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών, αλλά μόνον ένα φάκελο με τα δικαιολογητικά του, τότε ο φάκελος υποψηφιότητας διαβιβάζεται στο Συμβούλιο Κρίσης της πρώτης του προτίμησης και με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου αποστέλλεται και στην γραμματεία των άλλων Συμβουλίων.

Η γραμματεία του Συμβουλίου μετά την παραλαβή των φακέλων των υποψηφίων:

Α.ελέγχει όλα τα τυπικά δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό ή μη της υποψηφιότητάς τους και συντάσσει κατάσταση για τις μη παραδεκτές που υποβάλλεται στο Συμβούλιο για επικύρωση.

Αιτήσεις-δηλώσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 (Β΄621/23-2-2018, ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟΚ5Κ) απόφασης καθώς και Αιτήσεις –δηλώσεις ανυπόγραφες, κρίνονται ως μη παραδεκτές.

Επίσης, δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά χωρίς την αίτηση του υποψηφίου καθώς και δικαιολογητικά ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατατίθενται εμπρόθεσμα γίνονται δεκτά.

Οι υπηρετούντες ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε θέσεις Επιμελητών Β΄ και Α΄ που προκηρύσσονται μέχρι 31-12-2018, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από τη θέση που κατείχαν προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε νέα θέση και στη συνέχεια την ανακάλεσαν, κρίνονται ως μη παραδεκτές. Επομένως, κατά την διαδικασία ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών των υποψηφίων θα πρέπει να εξετάζεται εάν η αίτηση παραίτησης που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο παραμένει σε ισχύ.

Β.καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών όπως αναγράφονται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου, στην αντίστοιχη ενότητα/ κατηγορία κριτηρίων.

Επισημαίνουμε ότι τυχόν χειρόγραφες διορθώσεις που δεν έχουν υπογραφεί από τον

υποψήφιο και δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση σχετική με την διόρθωση, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης υποψηφίων

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών αμέσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το αρμόδιο για κάθε ειδικότητα Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται σε ολομέλεια και, αφού επικυρώσει ή όχι το τυχόν απαράδεκτο τωνυποψηφιοτήτων, αναρτά το σχετικό πίνακα στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση στην γραμματεία του κάθε Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης.

Στη συνέχεια το συμβούλιο προβαίνει στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων ανά θέση, με βάση το βιογραφικό τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, και στη σύνταξη αρχικού πίνακα μοριοδότησης ανά θέση, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και το εκπαιδευτικό έργο.

Η ανώτερη βαθμολογία στο κριτήριο προϋπηρεσία ανάγεται στα 500 μόρια.

Στην περίπτωση που για μία θέση απαιτείται ειδική εμπειρία (Τ.Ε.Π), τότε προστίθεται στον πίνακα 1 (προϋπηρεσία) μία γραμμή ως εξής: «προϋπηρεσία σε κέντρο (ή κέντρα) του εσωτερικού ή του εξωτερικού που αποκτήθηκε η απαιτούμενη ειδική εμπειρία» και μοριοδοτείται ως εξής: συντελεστής 1,5 Χ 10 Χ 6μηνα.

Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές κάθε γραμμής (πλην αυτής που αναφέρεται στην ειδική εμπειρία) του πίνακα 1 υποτετραπλασιάζονται, έτσι ώστε η ανώτερη βαθμολογία που θα προκύπτει από τη συνολική προϋπηρεσία, να ανάγεται στα 125 μόρια ενώ η μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας να ανάγεται στα 375 μόρια.

Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο προϋπηρεσία ανάγεται στα 500 μόρια (συνολική ανώτερη βαθμολογία: 375+125 = 500 μόρια).

Στην ειδική εμπειρία προσμετρείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε κέντρο όπου αυτή αποκτήθηκε. Ειδικότερα, για θέσεις Τ.Ε.Π προσμετρείται ο χρόνος εξειδίκευσης στη Μ.Ε.Θ. για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Μ.Ε.Θ., η πλήρης απασχόληση σε τμήμα επειγόντων περιστατικών είτε ως ιατρός κλάδου ΕΣΥ, είτε ως επικουρικός ή η πραγματοποίηση εφημεριών σε τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε για την απόκτηση πιστοποιητικού επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής (τίτλος ειδικότητας επείγουσας ιατρικής ή εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική που αποκτήθηκε στο εξωτερικό ή European Board Examination in Emergency Medicine ή European Trauma Course ή εν ενεργεία ATLS και ALS ή ACLS ή ΕΠΙ).

Επισημαίνεται, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία υπολογίζεται και μοριοδοτείται σε 6μηνα.

Ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης ανά θέση, αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στην γραμματεία του κάθε Συμβουλίου έγγραφη ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης.

Μετά από την λήξη προθεσμίας των ενστάσεων το Συμβούλιο συνέρχεται σε ολομέλεια και αφού κρίνει αιτιολογημένα επί των ενστάσεων, αποφασίζει εντός (10) ημερών την τελική μοριοδότηση όλων των υποψηφίων ανά θέση με αριθμό μορίων ανά κριτήριο και συνολικό για κάθε υποψήφιο.

Το Συμβούλιο συντάσσει τελικό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων ανά θέση ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥ.Π.Ε.

Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι στη βαθμολογία για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα μοριοδότησης.

Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση του προηγούμενου πίνακα και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω τελική μοριοδότηση για κάθε θέση και τη δήλωση σειράς προτίμησης κάθε υποψηφίου, επιλέγει ισάριθμους με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων ιατρούς ως πρώτους για την κάθε θέση (για κάθε θέση είναι διαφορετικός ο πρώτος) και συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και κατάταξης που αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.

Υπολογισμός και μοριοδότηση προϋπηρεσίας υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες και προβληματικές περιοχές και προϋπηρεσίας σε θέση επικουρικού

Η προϋπηρεσία ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) υπολογίζεται για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. και προσμετρείται ως εξής:

Αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία.

Η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό για τους ειδικευμένους επί θητεία ιατρούς. Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω προϋπηρεσία υπολογίζεται ως ανωτέρω όταν έχει διανυθεί μετά την 18η-11-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4208/2013) για τους γιατρούς που αποφοίτησαν από την ιατρική μετά την ημερομηνία αυτή. Για τους ιατρούς οι οποίοι αποφοίτησαν από την ιατρική πριν την 18η -11-2013 η παραπάνω προϋπηρεσία υπολογίζεται ως ανωτέρω αν έχει διανυθεί από την 21η/2/2016 και εντεύθεν ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016.

Η προϋπηρεσία ιατρού ως επικουρικού υπολογίζεται για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) και στην υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078 Β’) υπουργική απόφαση. Η εν λόγω προϋπηρεσία όταν έχει διανυθεί σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.