Δημόσια νοσοκομεία και ΠΦΥ, το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη

22-08-2019

Δημόσια νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα και υγείας και συνολικά οτιδήποτε αφορά σε υπηρεσίες υγείας, περιλαμβάνει το «χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Σήμερα δημοσιεύθηκε η απόφαση που αφορά στις αρμοδιότητες του υφυπουργού, σύμφωνα με την οποία, στον «Βασίλειο Κοντοζαμάνη του Παντελή, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, περιλαμβανομένων και όλων των οργανικών μονάδων αυτής».

Σύμφωνα με την απόφαση, στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού υπηρεσιών υγείας, καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

· η νομοθετική πρωτοβουλία,

· η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

· ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, καθώς

· και ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, περιλαμβανομένων και των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).