Δημόσιο Νοσοκομείο αρνήθηκε σε γονιό ενημέρωση για τη θεραπεία του παιδιού του

03-03-2017

Δημόσιο νοσοκομείο αρνήθηκε σε γονέα ανήλικου  τέκνου με  ειδικές ανάγκες, που δεν ασκεί  την  επιμέλειά  του αλλά διατηρεί το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας,  να τον ενημερώσει για την υγεία του παιδιού και τις θεραπευτικές συνεδρίες που παρακολουθεί! Τελικά, ο γονέας απευθύνθηκε στο Συνήγορο του  Πολίτη,  επειδή  το  Κέντρο  Φυσικής  και  Ιατρικής  Αποκατάστασης  του  Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας αρνήθηκε να τον ενημερώσει.

Το Κέντρο υποστήριξε ότι στοιχεία για το παιδί μπορούν να χορηγηθούν μόνο στον γονέα  που  ασκεί  την  επιμέλεια,  ειδάλλως  στον  ίδιο  μόνο  κατόπιν  εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με  τη νομοθεσία, ο γονέας, στον οποίο μετά  τη διάσταση ή  το διαζύγιο δεν έχει ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, εξακολουθεί να ασκεί το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, που περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση του παιδιού.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο, «ως ασκών τη γονική μέριμνα, ο γονέας αυτός δικαιούται πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο  του παιδιού  του,  διότι  ταυτίζεται  με  το  υποκείμενο  των  δεδομένων-παιδί,  το οποίο  εκπροσωπεί. Η άρνηση χορήγησης δεδομένων υγείας παιδιού σε γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας για  την πρόσβαση ασθενούς στα  ιατρικά αρχεία,  του Κώδικα διοικητικής  διαδικασίας  για  την  πρόσβαση  στα  έγγραφα  και  του  νόμου  περί προσωπικών  δεδομένων,  για  το  δικαίωμα  του  υποκειμένου  να  λαμβάνει  από  τον υπεύθυνο επεξεργασίας όλα τα δεδομένα που το αφορούν».

Ο  Συνήγορος  ενημέρωσε  το  ιατρικό  κέντρο  για  το  δικαίωμα  ενημέρωσης  του γονέα  που  ασκεί  τη  γονική  μέριμνα,  πλην  της  επιμέλειας,  το  οποίο  αποτελεί ταυτόχρονα και έκφανση του δικαιώματος του τέκνου σε ανατροφή και από τους δύο γονείς του, κατοχυρωμένου από τη διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να υπάρξει άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του γονέα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Κέντρο χορήγησε τα στοιχεία που είχε ζητήσει  ο  πατέρας  και  στη  συνέχεια  ικανοποίησε  και  νεότερο  σχετικό  αίτημα  του γονέα για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα της θεραπείας του παιδιού