Έκτακτη χρηματοδότηση για 11 επί πλέον φορείς της Υγείας

26-12-2016

Στο πλαίσιο των τακτικών επιχορηγήσεων ο Υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος υπέγραψε τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

Την έγκριση της επιχορήγησης του Ωνασείου  Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με το ποσό των 600.000,00  ευρώ από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω σχετική απόφαση σε βάρος του Φ.210 Κ.Α.Ε. 2543 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας , οικονομικού  έτους 2015.Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη 1[β] σύμβαση.

Επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών με το ποσό των 740.000,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών καθώς και των δαπανών μισθοδοσίας για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Επιχορήγηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με το ποσό του 1.800.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης συνταξιοδότησης του τακτικού πολιτικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. που διορίστηκε πριν από το 1994,για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Επιπλέον ο Υπουργός Υγείας μέσω υπουργικής απόφασης ενέκρινε την επιχορήγηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με το ποσό των 360.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης της συνταξιοδότησης του τακτικού πολιτικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. που διορίστηκε πριν από το 1994, για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας [Ε.ΚΕ.Α.] με το ποσό του 1.030.000,00 για την κάλυψη μέρους των δαπανών για το μοριακό έλεγχο του αίματος και των λειτουργικών του δαπανών για το Β εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας [Ε.Κ.Α.Β.] με το ποσό των 2.250.000,00 ευρώ  για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015 .

Ακόμη, έγκριση επιχορήγησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας [Ε.Κ.Α.Β.] με το ποσό των 370.000,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαμετακομιδής βαρέων ασθενών [άρθρο 39 παρ. 2 ν.2733/1999] για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών [Ο.ΚΑ.ΝΑ.] με το ποσό των 3.500.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Eπιπροσθέτως,   εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Κ.Ε.Θ.Ε.Α. με το ποσό του 1.700.000,00  για την κάλυψη του υπολοίπου μέρους των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και λειτουργικών αναγκών του για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Έγκριση επιχορήγησης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων [ΚΕ.Θ.Ε.Α.] με το ποσό του 1.500.000,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και λειτουργικών αναγκών του για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Έγκριση επιχορήγησης δύο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και στα οποία λειτουργούν μονάδες ψυχικής Υγείας – Εταιρεία Έρευνας ,Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας  και Παρέμβασης [ΕΨΕΠ]- με το συνολικό ποσό των 123.712,21 ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργίας τους ,με απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας.

Τέλος εγκρίθηκε η επιχορήγηση των  2.658.686,00 ευρώ της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση της αριθ. 1467/2014 Απόφασης του Αρείου Πάγου .