Ενεργοποιείται ο “Μεγάλος αδελφός” για όλες τις παροχές του ΕΟΠΥΥ

21-08-2018

«Μεγάλο αδελφό» σε όλες τις παροχές που αποζημιώνει για τους ασφαλισμένους του ενεργοποιεί ο ΕΟΠΥΥ. Πλέον όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποζημιώνει θα φέρουν άυλα barcodes τα οποία θα είναι μοναδικά για κάθε προϊόν, θα το συνοδεύουν σε όλη την διαδρομή του στο σύστημα υγείας μέχρι τη χρήση του και θα πιστοποιούν την ποιότητα του.

Ήδη ο Οργανισμός έχει εκκινήσει όλη τη διαδικασία ώστε οι πάροχοι του να ενταχθούν στη νέα διαδικασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, για τη χορήγηση των άυλων barcodes ο πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση.  Προκειμένου μία ηλεκτρονική αίτηση να λάβει έγκριση ώστε να αποδοθούν άυλα barcodes θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

1) Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, να συμπληρώνεται από τον ίδιο και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Ηλεκτρονικές υπογραφές γίνονται αποδεκτές επίσης.

 

2) Τα στοιχεία «ΑΦΜ Προμηθευτή / Vat Number» και «ΑΦΜ εταιρείας» θα πρέπει να αναγράφονται στο συνημμένο παρασταστικό.

 

3) Αποδεκτά παραστατικά είναι το τιμολόγιο (invoice), το δελτίο αποστολής και η φορτωτική.