Οι νέες αρμοδιότητες των αντιπροέδρων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

06-07-2018

Τις νέες αρμοδιότητες των αντιπροέδρων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού: Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Αξιολόγησης Προϊόντων, Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων, Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων.

Για τα αντικείμενα αυτά:

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ .

β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης και διαχείρισης.

γ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο θέμα, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.

δ. Μελετά και εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ κάθε ζήτημα που του ανατίθεται από αυτόν.

ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς

Αντίστοιχα, ο Β’ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού: Διοικητικού, Οικονομικού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Για τα αντικείμενα αυτά:

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.

β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης, διαχείρισης και εγκρίσεων.

γ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του Οργανισμού.

δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την προάσπιση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.

ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς.

στ. Συνεπικουρεί τον Α ́ Αντιπρόεδρο στις αρμοδιότητές του για τα τμήματα Τιμολόγησης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων και Παρακολούθησης και κατανάλωσης επάρκειας προϊόντων της Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων.