ΗΔΙΚΑ: Βάση δεδομένων για τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμάκων, ισοδύναμων με αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή

Φάρμακα
18-07-2023

Νέες υπηρεσίες για να διευκολύνουν περαιτέρω το έργο των επαγγελματιών Υγείας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες όταν βρίσκονται στη χώρα κατοικίας τους ή ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), η οποία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών Υγείας. Αναλυτικά η ΗΔΙΚΑ έλαβε έγκριση για τα εξής ευρωπαϊκά προγράμματα:

NCPeH Maintenance & Expansion- ELLENA. Παρέχει στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες. Το πρόγραμμα επιτρέπει την απρόσκοπτη διασυνοριακή ανταλλαγή κλινικών εγγράφων, μέσω ενός ασφαλούς δικτύου των κρατών-μελών.

Secondary Use of Health Data – GR-HDAB. Θα αναπτυχθεί η απαραίτητη υποδομή στην Ελλάδα για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών προς τη δευτερογενή χρήση ψηφιακών δεδομένων υγείας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επίσης τη σύνδεση του Φορέα Πρόσβασης Δεδομένων Υγείας με το Δίκτυο HealthData@EU.

JA-02 – JAPreventNCD – Cancer and other NCDs Prevention. Έχει στόχο να συμβάλει στην πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενών (non-communicable diseases), όπως είναι ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και οι παθήσεις του πνεύμονα. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες παθήσεις είναι υπεύθυνες για το 87% του φόρτου των ασθενειών στα κράτη-μέλη και ότι με τη βελτίωση στον τομέα της αποτελεσματικής πρόληψης το ποσοστό αυτό μπορεί να υποχωρήσει κατά 70%.

JA-09 – Joint Action on primary use of health data. Περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, με έμφαση μεταξύ άλλων στην επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που αφορούν σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης.

JA-04 – ORION – Cancer Registries. Αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αξιολογήσει κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ένωση. Το Μητρώο θα διαθέτει ποσοτικά δεδομένα και ενημερωμένους δείκτες καρκίνου, στα οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όσο και το ευρύ κοινό.

Παράλληλα η ΗΔΙΚΑ συμμετέχει στο έργο UNICOM (HORIZON), το οποίο ολοκληρώνεται στις 31/5/2024 και στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα για την ταυτοποίηση φαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται βάση δεδομένων δραστικών ουσιών, προϊόντων, οργανισμού αναφοράς, που θα επιτρέπει τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι ισοδύναμα σε αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή.