Ηλεκτρονικό μάτι στις μονάδες Ψυχικής Υγείας από τη Ζέττα Μακρή

26-12-2016

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Υγείας βρίσκονται οι μονάδες ψυχικής υγείας μετά τα ευρήματα για οικονομικές ατασθαλίες σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Μάλιστα η αρμόδια υφυπουργός Υγείας κα Ζέτα Μακρή ενεργοποιεί άμεσα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των μονάδων για την «προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη προστασία της ψυχικής υγείας του πληθυσμού μέσω της διασφάλισης έγκυρου και αποτελεσματικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική απόφαση.

 Από τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης θα εξαρτάται η επιχορήγηση των υπόχρεων φορέων για  τις μονάδες ψυχικής υγείας τους, ενώ οι μονάδες θα ελέγχονται τόσο για τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά  στοιχεία λειτουργίας  τους.

 Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Στο Σύστημα καταχωρούνται δεδομένα, στοιχεία και αρχεία που αφορούν τη λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας  ως προς τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό και τους ωφελούμενους.

Υποχρέωση ένταξης στο Σύστημα έχει κάθε φορέας που λειτουργεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας ενώ αποδέκτες των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εγκυρότητα των στοιχείων ταυτοποίησης των ωφελουμένων (ΑΜΚΑ) ορίζονται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η ΗΔΙΚΑ. 

 Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν εγκαίρως και με πληρότητα το σύνολο των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων και να ανταποκρίνονται αμελλητί σε κάθε αίτημα για υποβολή διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων.  Η παράλειψη καταχώρισης ή πλημμελής καταχώριση των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων, η καταχώριση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων,  η μη συμμόρφωση  στα αιτήματα του Υπευθύνου Διαχείρισης και γενικότερα, η μη συμμόρφωση  στις  υποχρεώσεις  συνεπάγονται  την  επιβολή στον υπόχρεο φορέα είτε μεμονωμένα, είτε σωρευτικά των παρακάτω κυρώσεων: 

(α)  Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης  του νομίμου εκπροσώπου  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1599/86.

(β)  Σε  περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, αναστέλλεται η χρηματοδότησή τους μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους. 

(γ) Σε περίπτωση υποτροπής, με  απόφαση του Υπουργού Υγείας  επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας).

(δ)  Στην  περίπτωση  υπόχρεων  φορέων  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,θεμελιώνεται πειθαρχική ευθύνη των υπαίτιων προσώπων.