Υπουργείο Υγείας: Ζητούνται νέοι και “αδιάφθοροι” να στελεχώσουν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας

09-02-2017

Νέους «αδιάφθορους» αναζητά το υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας απηύθυνε πρόσκληση για την κάλυψη 39 θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών. Η πρόσκληση αφορά σε μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν για τρία (3) έτη για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 27/2/2017στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών στο υπουργείο Υγείας ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενες από κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους υποβάλλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και αληθή  με τη δέσμευση να προσκομιστούν εφόσον ζητηθούν
  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ 

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους  εμπρόθεσμα, θα κληθούν σε  συνέντευξη, ενώπιον Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή.

Στο πρακτικό επιλογής το οποίο θα συνταχθεί,   εκτός από τον πίνακα επιλεγέντων,θα  εμπεριέχεται  και πίνακας ισάριθμων επιλαχόντων υποψηφίων, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιείται σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, από τον πίνακα των επιλεγέντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης/Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρική Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 213-216 1791.