Κίμων Μαλαταράς, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ROCHE HELLAS

26-12-2016

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανάγκη για έλεγχο και εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης επηρεάζει την αγορά του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας;

Σε εποχές ύφεσης ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης είναι απολύτως κατανοητοί και αναγκαίοι. Τα μέτρα όμως τα οποία υιοθετήθηκαν αποφέρουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφόρα στον περιορισμό του κόστους, ενώ κρίνεται αμφίβολη η εκπλήρωση των υγειονομικών αναγκών. Οι διαδοχικές μειώσεις της φαρμακευτικής δαπάνης, το πάγωμα της εισαγωγής καινοτόμων φαρμάκων και η πίεση υπό την οποία λειτουργεί η αγορά του φαρμάκου επέτειναν περαιτέρω το ήδη δυσμενές περιβάλλον. Ειδικότερα, η εισαγωγή του πλαφόν στο κόστος συνταγογράφησης, όπως ισχύει με την τελευταία σχετική απόφαση, παρότι αποτελεί μια βελτιωμένη εκδοχή του προηγούμενου τρόπου εφαρμογής του, εξακολουθεί να δυσκολεύει την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και στις υπηρεσίες υγείας ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το κλινικό έργο των ιατρών. 

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν δημιούργησαν αλλοιώσεις ενώ είχαν ως αποτέλεσμα μέρος αυτής της δαπάνης να μετακυλύεται  αφενός στους ασθενείς με τη μορφή ιδιωτικών δαπανών και υψηλών συμμετοχών και αφετέρου στην φαρμακοβιομηχανία με τη μορφή clawback και rebates.

Αν συγκρίνουμε το Ευρωπαϊκό με το Ελληνικό επίπεδο κλινικής έρευνας ποια θα ήταν η εικόνα για το Ελληνικό περιβάλλον;

Δυστυχώς, η Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κλινικών μελετών, ενώ παρατηρείται και μείωση του αριθμού διεξαχθέντων μελετών, από 138 μελέτες το 2012, σε 122 το 2013. Το πεδίο της κλινικής έρευνας παραμένει αναξιοποίητο στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας πληροί μια σειρά προϋποθέσεων (όπως υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κ.ά.) που της επιτρέπουν να το αναπτύξει. Επιπλέον, το κέρδος για μια χώρα που προσελκύει επενδύσεις για τις κλινικές έρευνες είναι ιδιαίτερα υψηλό εφόσον κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική δοκιμή εκτιμάται ότι εισάγονται στην Ελλάδα περίπου 250.000€, σύμφωνα με μελέτη της ΕΣΔΥ.

Θέση μας είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκότεροι όροι για την προσέλκυση επενδύσεων.

Στη Roche, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζουμε να επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα επενδύοντας κάθε χρόνο σχεδόν 3€ εκατ.  σε κλινικές έρευνες.

Περιγράψτε μας το πρόγραμμα για τη φαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών το οποίο υλοποιεί η Roche Hellas.

Η Roche Hellas έχει εμπράκτως αποδείξει στα 35 χρόνια λειτουργίας της ότι βρίσκεται κοντά στους πολίτες και την ευρύτερη κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της δράσης της. Γνωρίζοντας ότι στην παρούσα φάση πολλοί από τους συνανθρώπους μας δε διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθενών, προσφέροντας 11.500 φαρμακευτικά σκευάσματα, συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.

Άλλη μία σημαντική πρωτοβουλία που έλαβε η Roche Hellas το 2014 είναι το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής», που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Praksis, μέσω της οποίας αναλαμβάνουμε για δύο έτη την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 400 και πλέον παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σκοπός της Roche Hellas είναι να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης αποκλείει ασθενείς από σημαντικές θεραπείες ή θεραπείες που χρειάζονται;

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επιτευχτεί η μείωση των δαπανών παρατηρούμε τη δραματική συρρίκνωση της φαρμακευτικής δαπάνης από πλευράς πολιτείας. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις και επιπλέον εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους και ιδίως όταν πρόκειται για καινοτόμες θεραπείες. Οι περικοπές αυτές ωστόσο πλήττουν κυρίως τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, αποκλείοντας ασθενείς από τις θεραπείες που χρειάζονται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συμμετοχή στο κόστος των ασθενών βρίσκεται στο 25%, χωρίς σε αυτό το ποσοστό να συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές δαπάνες που καταβάλλονται άνευ συνταγής, τις οποίες αν συνυπολογίσουμε η συμμετοχή ξεπερνά το 30%.

Με γνώμονα το γεγονός ότι η υγειονομική δαπάνη συνδέεται άμεσα με το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, αντιλαμβάνεστε ότι όσο χαμηλότερη είναι η δαπάνη, τόσο περισσότερο θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία του γενικού πληθυσμού.

Η θέση μας είναι ότι η πολιτεία πρέπει να εστιάσει σε αναπτυξιακές δράσεις, προωθώντας την καινοτομία και κατανέμοντας αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Η Roche Hellas επιχειρώντας με γνώμονα τις ανάγκες των ασθενών μπορεί να συνεισφέρει στο έργο της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση.