ΚΥΑ: Χριστουγεννιάτικο… μπόνους, ύψους 700.000 ευρώ, για το προσωπικό του ΕΟΦ

23-12-2020

Χριστουγεννιάτικο… μπόνους, ύψους 700.000 ευρώ, για το προσωπικό του ΕΟΦ προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση, στο προσωπικό του ΕΟΦ διατίθεται για το έτος 2020, κίνητρο απόδοσης ενώ δικαιούχοι είναι οι απασχολούμενοι ενεργά στον ΕΟΦ κατά το έτος 2020.

Το κίνητρο απόδοσης δεν το δικαιούνται όσοι από το προσωπικό δεν δικαιούνται τακτικών αποδοχών, τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων, διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετατίθενται ή αποσπώνται, τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, τελούν σε κανονική άδεια, σε άδεια μητρότητας, σε άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σε αναρρωτική άδεια.

Σε κάθε δικαιούχο διατίθεται μηνιαίως το ποσό των διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00€), προσαυξανόμενο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο δικαιούχος.

Το τελικό ποσό που καταβάλλεται προκύπτει μετά από πολλαπλασιασμό του ποσού των διακοσίων εξήντα Ευρώ με τον συντελεστή για την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος και ο οποίος (συντελεστής) είναι ανάλογος και αντιστοιχεί στην ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των αποδοχών που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε επιμέρους κατηγορίας και του μέσου όρου των αποδοχών που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια. Το ποσό που προκύπτει συμψηφίζεται με το ποσό της μηνιαίας προσωπικής διαφοράς που τυχόν καταβάλλεται στο δικαιούχο.

Οι συντελεστές υπολογισμού καθορίζονται σε: 1,60 για κατηγορία Π.Ε., 1,50 για Τ.Ε., 1,20 για Δ.Ε. και 1,00 για κατηγορία Υ.Ε.. Το συνολικά διατιθέμενο ποσό υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθόσον αποτελεί μηνιαία πρόσθετη παροχή και δύναται να καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, και μόνο για τους μήνες κατά τους οποίους συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.