ΚΥΑ: Νέα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2023 για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής

19-04-2024

Την τροποποίηση και αντικατάσταση των επιτρεπόμενων ορίων  δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2023 για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο ετήσιος προϋπολγισμός για το σύνολο των δαπανών υγείας ανέρχεραι σε 1.590.000.000,00 €.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2023:

α) από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, και β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το

υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την μεν περίπτωση Α’ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση Β’ από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής. Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό

Υλικό – Διαβητολογικό Υλικό», ήτοι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash – αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία, η υποχρέωση αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές, αν το προϊόν εισάγεται.

Ο ΕΟΠΥΥ προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά το χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής και μέχρι το χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό ίσο με 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν τον έλεγχο και τελική εκκαθάριση της προκαλούμενης από αυτόν δαπάνης.

Σε περίπτωση που σε κάποια υποκατηγορία υπηρεσιών υγείας δεν υφίσταται υπέρβαση σε επίπεδο μήνα (και ως τούτου δεν προκύπτει ποσό αυτόματης επιστροφής για το συγκεκριμένο μήνα), τότε το ποσό της διαφοράς (περίσσειας) της μηνιαίας προκαλούμενης δαπάνης μετά rebate από το μηνιαίο όριο κάθε υποκατηγορίας [όπως αυτό προκύπτει από τη διαίρεση του εξαμηνιαίου ορίου δια του έξι (6)], μεταφέρεται ισόποσα αυξάνοντας αντίστοιχα το μηνιαίο όριο της ίδιας υποκατηγορίας του επόμενου ημερολογιακού μήνα, εντός του ίδιου εξαμήνου δαπανών. Η παραπάνω μεταφορά πραγματοποιείται σωρευτικά μεταξύ των μηνών, εντός του ίδιου εξαμήνου δαπανών. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback)που αναλογεί σε κάθε πάροχο.