Λιγότερη γραφειοκρατία για ίδρυση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

26-12-2016

Στην απλούστευση των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αλλά και της απλούστευσης και προτυποποίησης   διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

 Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να συλλέγουν, να καταγράφουν και να αποστέλλουν στο υπουργίο Υγείας τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «προκειμένου να προωθηθούν στην Ε.Ε στα πλαίσια της υποχρέωσης κάθε χώρας  κράτους –μέλους της».

 Διευκρινίζει μάλιστα ότι η καταγραφή των ελέγχων αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και την λήψη μέτρων με σκοπό την συνεχή βελτίωση της κατάστασης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της προστασίας, προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

 Πιο συγκεκριμένα, η υφυπουργός Υγείας κ. Ζέττα Μακρή εξέδωσε απόφαση η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

 Οι Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών λόγω της νομοθετικής απαίτησης για τη θέσπιση των διαδικασιών HACCP πρέπει να διαθέτουν τις σχετικές προαπαιτούμενες προδιαγραφές. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων λαμβάνουν μεταξύ άλλων, μέτρα για την υγεία και την ατομική υγιεινή του προσωπικού, την εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων, τον έλεγχο των επιβλαβών ζώων (π.χ. τρωκτικών και εντόμων υγειονομικής σημασίας), τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, τη θέσπιση και καταγραφή των διαδικασιών εξυγίανσης (καθαρισμό και απολύμανση), την ποιότητα του νερού κλπ. Συνεπώς υποχρεούνται να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών κ.λ.π.

 Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα της ίδιας κατηγορίας (με περισσότερες υγειονομικές απαιτήσεις ως προς  την συγκρότηση του  π.χ επιχείρηση μαζικής εστίασης/αναψυχής  πρόχειρου γεύματος σε  πλήρους γεύματος) ή διαφορετικής κατηγορίας, η αντικατάσταση της άδειας θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής  υπηρεσίας. 

 Στα Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ορίζεται Υγειονομικά υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να κατέχει βεβαίωση ( άδεια ) άσκησης επαγγέλματος.

 Σχετικά με τους ελέγχους η υπουργική απόφαση επικαλούμενη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ορίζει την διενέργεια υποχρεωτικών δειγματοληπτικών  ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των καταστημάτων που ιδρύονται και  λειτουργούν με την διαδικασία της γνωστοποίησης) υπογραμμίζει ότι « αυτό  δεν αποκλείει την  υποχρέωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών να πραγματοποιούν  ελέγχους των Επιχειρήσεων αυτών στο σύνολό τους». Διευκρινίζει δε ότι «η επισήμανση αυτή κρίνεται απαραίτητη διότι παρατηρήθηκε σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την διαδικασία της γνωστοποίησης να παρουσιάζουν κατά τον έλεγχο σοβαρές παραλείψεις που έχουν σχέση με τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας τους  με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία».