Με ειδική στατιστική ομάδα για το φάρμακο, ενισχύεται το υπουργείο Υγείας

26-12-2016

Στατιστικό Επικεφαλής αποκτά το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού, με έργο και αρμοδιότητες για να: 

  • Διασφαλίζει την πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την πραγματοποίηση του έργου της Ομάδας Υποστήριξης.
  • Έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο.
  • Είναι αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και την χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων.
  • Έχει την κεντρική επιμέλεια για την συγκέντρωση, την επεξεργασία και έγκαιρη αποστολή των στατιστικών στοιχείων.
  • Κατανέμει και συντονίζει το έργο της Ομάδας Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας.
  • Προεδρεύει των συνεδριάσεων και της εν γένει λειτουργίας της Ομάδας Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας. 

Ήδη για την ενίσχυση του έργου Στατιστικού Επικεφαλής, το υπουργείο Υγείας προχώρησε στη σύσταση Ομάδα Υποστήριξης απαρτιζόμενη από Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού , της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Τμήματος Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας. 

Στην Ομάδα Υποστήριξης του Στατιστικού Έργου του Υπουργείου Υγείας μπορεί να συμμετάσχουν ύστερα από πρόσκληση εκπρόσωποι των φορέων που εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό λοιπόν δημόσιων φορέων.