Νέα εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

22-11-2017

Εγκύκλιο για τις διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ «με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την αποφυγή της άσκοπης επιβάρυνσής τους», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα πλήρη σπερμοδιαγράμματα που προσκομίζονται στις Επιτροπές Εξωσωματικής θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών ή σε Κρατικά Νοσοκομεία. Τα παθολογικά σπερμοδιαγράμματα θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, εφ’ όσον συνοδεύονται από γνωμάτευση ουρολόγου και επίσης σε περίπτωση υποφυσιακού υπογοναδισμού από γνωμάτευση ενδοκρινολόγου. Επίσης όσον αφορά στον ορμονολογικό έλεγχο  δύναται να είναι υπογεγραμμένος και από ιατρό ενδοκρινολόγο υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου Κρατικού Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση ομόλογης εξωσωματικής λόγω αζωοσπερμίας, είναι απαραίτητη, (επιπλέον των δυο σπερμοδιαγραμμάτων), η προσκόμιση προηγηθείσας βιοψίας όρχεων για την ανίχνευση του βαθμού διαφοροποίησης των σπερματοζωαρίων. Σε περίπτωση αρνητικής βιοψίας θα προσκομίζεται και συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης του ζεύγους (τελευταίου εξαμήνου) στην οποία θα προβλέπεται εάν θα προβούν σε ετερόλογη εξωσωματική.

Σε περίπτωση ετερόλογης εξωσωματικής (δότη σπέρματος), απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων πριν την κατάψυξη του σπέρματος. Επίσης να προσκομίζεται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης και αναγνώρισης των τέκνων που θα προκύψουν.

Σε περίπτωση αποτυχημένων σπερματεγχύσεων να προσκομίζονται δοκιμασία(-ες) ενεργοποίησης σπέρματος συνοδευόμενη(-ες) με γνωμάτευση εκτελούντος ιατρού. Σε περίπτωση προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης θα απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης του ζεύγους καθώς και ειδική άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3305/2005.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες, μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένες με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, συνοδευόμενη από εξετάσεις FSH-LH που να τεκμηριώνουν την πτωχή ανταπόκριση, θα προσέρχονται στην Επιτροπή έχοντας την απόφαση που έχουν ήδη λάβει από αυτήν η οποία, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, θα επικαιροποιείται αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενες δεν θα πρέπει μέχρι εκείνη τη στιγμή, εντός της συγκεκριμένης προσπάθειας, να έχουν λάβει οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει ωχρινοτρόπο ορμόνη.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, στη δεύτερη προσπάθεια κάθε εγκριτικής απόφασης οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ποσότητες φαρμάκων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη προσπάθεια της ίδιας εγκριτικής απόφασης και να συνταγογραφούν την υπόλοιπη ποσότητα μέχρι εκείνη που έχει εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει αριθμό μονάδων και, ως εκ τούτου, η ευθύνη για την επιλογή του σκευάσματος ανήκει στον θεράποντα ιατρό. Αλλαγή σκευάσματος στη δεύτερη προσπάθεια δεν συνεπάγεται αλλαγή στον αριθμό των μονάδων που χορηγούνται από τον Οργανισμό βάσει των αποφάσεων των αρμόδιων Επιτροπών.