Νέα ΚΥΑ: Αυστηρά μέτρα ελέγχου και κυρώσεις για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού για τον υδράργυρο

02-12-2022

Νέα μέτρα ελέγχου και κυρώσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τον υδράργυρο (ΕΕ 2017/852), προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Προβλέπει τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την παραγωγή, διάθεση και αποθήκευση στην αγορά προϊόντων που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Σαρωτικοί έλεγχοι προβλέπονται και για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων υδραργύρου.

Στην ίδια ΚΥΑ περιλαμβάνονται κυρώσεις. Όπως αναφέρεται, το εμπόριο, η παραγωγή, η χρήση και η αποθήκευση υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου, μειγμάτων υδραργύρου και προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, καθώς και η διάθεση αποβλήτων και αποβλήτων υδραργύρου επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις. Ειδικότερα:

Για τις παραβάσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 3.500 ευρώ και απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας όπου έγινε η δειγματοληψία ή/και ο έλεγχος ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης προϊόντος επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., με έκδοση σχετικής Απόφασης.

Για τις παραβάσεις που αφορούν σε εξαγωγή ή σε εισαγωγή η οποία υπόκειται σε απαγόρευση και πραγματοποιείται χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός, επιβάλλονται από την ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία οι κυρώσεις του ν. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

Για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ για τις παραβάσεις των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 3.000 ευρώ, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986, και αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμμόρφωση του υπόχρεου.

Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την ποσότητα του προϊόντος που παρήχθη, χρησιμοποιήθηκε, αποθηκεύτηκε ή διατέθηκε ως απόβλητο κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης.

Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής πληροφοριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.