Νέα προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ, ζητούνται 809 παθολόγοι και 144 παιδίατροι

13-06-2018

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις
Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα ζητούνται 809 γενικοί γιατροί ή παθολόγοι και 144 ειδικότητας παιδιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και
υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας.