Πιλοτικό πρόγραμμα κλινικής άσκησης στο ΕΣΥ: Ποιούς γιατρούς αφορά, πόσο μειώνεται ο χρόνος ειδίκευσης και υπηρεσίας υπαίθρου

ΜΕΘ
09-03-2023

Τέσσερις κατηγορίες γιατρών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα της προκαταρκτικής κλινικής άσκησης 6 μηνών στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, δικαίωμα έχουν οι ιατροί, οι οποίοι:

α) έχουν αποφοιτήσει από ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από την 1η.1.2022 και εφεξής,

β) δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας,

γ) δεν έχουν επιλεγεί από προκήρυξη ή πρόσκληση για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου ούτε την έχουν εκπληρώσει

και δ) δεν έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

Οι ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας σε προσωρινά συνιστώμενες θέσεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό Υγείας και ανακοινώνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) για τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των ιατρών

Το κριτήριο για τη συμμετοχή των ιατρών στο πιλοτικό πρόγραμμα της προκαταρκτικής κλινικής άσκησης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ιατρών που αιτούνται ανά νοσοκομείο υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων προκαταρκτικής κλινικής άσκησης στο εν λόγω νοσοκομείο, διενεργείται μεταξύ των δημόσια κλήρωση από τη Διοίκηση της αρμόδιας Υ.ΠΕ., σε χρόνο και τόπο που ορίζονται με σχετική ανακοίνωση.

Απόφαση τοποθέτησης ιατρών για προκαταρκτική κλινική άσκηση

Οι ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και συνάπτουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο τοποθετούνται.

Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Αντίγραφο της απόφασης τοποθέτησης αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει ο ιατρός στην αίτησή του. Με την απόφαση ορίζεται προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, εντός της οποίας ο ιατρός οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του και να υπογράψει σύμβαση με το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο τοποθετείται.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για την προκαταρκτική κλινική άσκηση και με μόνη την προσκόμιση της εκτυπωμένης από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφασης της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Αν ο ιατρός διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή σε αυτό.

Αν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης, ιατρός που συμμετέχει σε αυτό τοποθετηθεί για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, η απόφαση τοποθέτησης για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας ανακαλείται.

Αναγνώριση του χρόνου του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης ως χρόνου ειδίκευσης και για τη μείωση του χρόνου της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου

Για τους ιατρούς που ολοκληρώνουν το πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης:

α) μειώνεται κατά ένα (1) μήνα ο χρόνος ειδίκευσης σε οποιαδήποτε ειδικότητα, κατά την έναρξη αυτής, και

β) μειώνεται σε έξι (6) μήνες η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση της περ. Α΄ της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), περί δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου.

Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης και της εξάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, κατ΄επιλογή των ιατρών, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική.

Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος χορηγείται από την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. σχετική βεβαίωση, την οποία ο ιατρός υποχρεούται να καταθέσει με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή του σε προκήρυξη ή πρόσκληση για κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ώστε να μειωθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου σε έξι (6) μήνες.