Πράσινο φως για λειτουργια Μονάδων Τεχνητού Νεφρού σε κέντρα Υγείας

17-07-2019

Πράσινο φως» για τη λειτουργία Μονάδων Τεχνητού Νεφρού σε Κέντρα Υγείας, ανάβει απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Όπως αναφέρεται, η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ) αφορά σε απομακρυσμένες και με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες περιοχές, εφόσον στο πλησιέστερο Νοσοκομείο του ΕΣΥ λειτουργεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Για εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών, τονίζεται στην απόφαση, το Νοσοκομείο καλύπτει τη ΜΤΝ του ΚΥ επιστημονικά και τη στηρίζει στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αιμοκάθαρση. Οι ΜΤΝ των ΚΥ λειτουργούν καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.

Η στήριξη των ΜΤΝ των ΚΥ από τα Νοσοκομεία ακολουθεί το πρόγραμμα της εκ περιτροπής εφημερίας τους. Επιπρόσθετα, στα Νοσοκομεία, με τα οποία διασυνδέονται οι ΜΤΝ των ΚΥ, πρέπει να υπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) Νεφρολόγοι ιατροί εκ των οποίων ένας με βαθμό Δ/ντή ή Επιμελητή Α ́, να υπάρχει επαρκής σύνθεση νοσηλευτικού προσωπικού και η Μ.T.N. του ΚΥ θα μπορεί να λειτουργεί σε δύο (2) ημερήσια προγράμματα (πρωινή ή/και απογευματινή βάρδια).

Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5), συμπεριλαμβανομένων σε αυτά ενός (1) εφεδρικού και ενός (1) μηχανήματος για αιμοκάθαρση οροθετικών για ηπατίτιδα Β ή άλλων μεταδοτικών νοσημάτων, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου.

Η ΜΤΝ ΚΥ στελεχώνεται με ιατρούς Νεφρολόγους (κατ ́ελάχιστον δύο), εκ των οποίων ο ένας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην αιμοκάθαρση. Κατά την διάρκεια της βάρδιας -χρήσης μηχανημάτων είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών. Επιπλέον, η ΜΤΝ ΚΥ στελεχώνεται κατ ́ελάχιστον με δύο (2) νοσηλεύτριες/τές και με αναλογία μία/ένας (1) για κάθε 3-4 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ανά βάρδια. Τουλάχιστον μια/ένας (1) εξ αυτών πρέπει να έχει την κατά Νόμο εξειδίκευση στη Νοσηλευτική Νεφρολογία ή τουλάχιστον εξάμηνη προϋπηρεσία στην αιμοκάθαρση.