Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη μετάβαση και άσκηση ειδικευομένων ιατρών σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού

24-03-2023

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, για τη μετάβαση και άσκηση ειδικευομένων ιατρών σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, περιλαμβάνει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα. Σύμφωνα με την απόφαση…

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή στον φορέα που υπηρετούν, αίτηση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος στο οποίο εκπαιδεύεται ο ιατρός.

β. Πρόσκληση από το Διευθυντή της μονάδας υποδοχής, από την οποία θα προκύπτει το αντικείμενο της εκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και ότι η μονάδα αυτή είναι αναγνωρισμένη για χορήγηση άσκησης στην ειδικότητα που ασκείται ο ιατρός.

Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ή του φορέα, που λαμβάνεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται απευθείας στο ΚΕ.Σ.Υ. Η εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. αποστέλλεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή φορέα, προκειμένου ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος, αντίστοιχα, να εκδώσει απόφαση έγκρισης μετάβασης του ειδικευομένου ιατρού σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού.

Για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευομένων στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται κάθε φορά. Για το ελάχιστο χρονικό όριο της μετάβασης και άσκησης των ειδικευομένων στο εξωτερικό και κατά ειδικότητα αποφαίνεται το ΚΕ.Σ.Υ. Οι ιατροί συνεχίζουν να λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι. Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλουν στο ΚΕ.Σ.Υ. πιστοποιητικό σχετικά με την ανωτέρω άσκηση.