Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

14-08-2017

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα (15:00).

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε αυτά, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ 54), καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη διάθεση υγρών αποβλήτων.

Ως υγρά απόβλητα ορίζοντα τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα υγρά απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 03, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται έτσι ώστε να μην προκαλούνται:

α. κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία,

β. κίνδυνοι για τα ύδατα, τα εδάφη, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα οικοσυστήματα, οχλήσεις και αντιαισθητικές καταστάσεις.

γ. υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.

Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η διάθεση υγρών αποβλήτων επιτρέπεται όταν:

α. τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών των υγρών αποβλήτων, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

β. τηρούνται τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύουν.

Στο άρθρο 05 διευκρινίζεται ότι οι  Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους, καθορίζουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας της Περιφέρειας, σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή τμημάτων αυτής, τις οριακές τιμές εκπομπής των υγρών αποβλήτων για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ.

 Έλεγχοι

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε οποιονδήποτε αποδέκτη, υποχρεούται:

α. στην τήρηση επαρκών στοιχείων, σχετικών με τη λειτουργία και την απόδοση της διενεργούμενης επεξεργασίας, στην τακτική λήψη δειγμάτων των προς διάθεση υγρών αποβλήτων και στην εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας,

β. στην παροχή πάσης συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, για την χορήγηση των τηρουμένων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία.

Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων διαπιστώσει, από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, υποχρεούται να γνωστοποιήσει, αμέσως, το γεγονός στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό.

  1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.