Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 18/2 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

06-02-2020

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την «Προστασία της υγείας και ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, στο πλαίσιο της πολιτικής της δημόσιας υγείας περιλαμβάνονται ο έλεγχος και η διαχείριση των μείζονων παραγόντων κινδύνου για την υγεία των πολιτών, υπό την ευθύνη του κράτους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

α) ο σχεδιασμός, η αποτίμηση και η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των υγειονομικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων,

β) η διαχείριση και ο έλεγχος των κοινωνικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την υγεία, καθώς και αυτών, που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη μετακίνηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας διαμορφώνεται πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία καθορίζει τις επιμέρους δράσεις και τα προγράμματα για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το δημόσιο, που αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα δημόσιας υγείας σε επιμέρους τομείς του πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί την επιχειρησιακή στρατηγική στα ζητήματα δημόσιας υγείας με πενταετή ορίζοντα και είναι δεσμευτικό για τις δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες υγείας. Αποτελεί τον οδικό χάρτη και το επιχειρησιακό εργαλείο των πολιτικών δημόσιας υγείας και έχει το ακόλουθο ελάχιστο ρυθμιστικό περιεχόμενο :

α) Περιλαμβάνει τους στόχους δημόσιας υγείας – εκπεφρασμένους σε μετρήσιμους δείκτες – και τα μέσα επίτευξης αυτών για την προσεχή πενταετία.

β) Παραθέτει τον προϋπολογισμό των επιλεγόμενων δράσεων σε ορίζοντα πενταετίας.

γ) Εξειδικεύεται σε επιμέρους Ειδικά Σχέδια Δράσης, που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις μείζονες προτεραιότητες δημόσιας υγείας. Κατά την εκπόνηση των Ειδικών Σχεδίων Δράσης – μεταξύ των άλλων μεταβλητών – λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή/και δήμου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει Ειδικά Σχέδια Δράσης, όπως αυτά που αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με λοίμωξη από τον ιό HIV, ηπατίτιδες, ψυχοκοινωνικές διαταραχές και εν γένει μεταδοτικά και μη μεταδοτικά νοσήματα, καθώς και οι ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας.

δ) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία δύναται να ορίζει τους βασικούς φορείς υλοποίησής του, υποδεικνύοντας συγκεκριμένους δημόσιους φορείς, εποπτευόμενα νπδδ και νπιδ του Υπουργείου Υγείας, καθώς και συναρμόδιους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, που αναλαμβάνουν επιμέρους δράσεις της δημόσιας υγείας.

ε) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας δύναται να προβλέπει τον συντονισμό και την υλοποίηση τού από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής με τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών φορέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, σε σύμπραξη με τους ανωτέρω δημόσιους φορείς και την ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο κοινών μνημονίων συνεργασίας σε δράσεις δημόσιας υγείας.

Το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία είναι πλήρως κοστολογημένο στοχεύοντας στη διαφάνεια και τη σταδιακή αύξηση της δαπάνης για τη δημόσια υγεία στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και των υπολοίπων δημόσιων φορέων, που εμπλέκονται στην υλοποίησή του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, εξειδικεύονται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου και του παρόντος, οι προτεραιότητες και οι δράσεις δημόσιας υγείας που αναλαμβάνονται την προσεχή πενταετία υπέρ της υγείας των πολιτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Διαβάστε επίσης:

Αναγκαία τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης για τα σπάνια νοσήματα