Σε δόσεις τα οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ rebate και clawback των ετών 2012-2017 από τις φαρμακευτικές

15-06-2018

Σε δόσεις θα εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά επιστροφής (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) των φαρμακευτικών εταιριών προς τον ΕΟΠΥΥ, ετών 2012 – 2017. Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν οι κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά επιστροφής και αυτόματης επιστροφής για τα έτη 2012 έως και 2017.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής. Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο εντός του μηνός Ιουλίου 2018. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

Για τα έτη 2012-2015 ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται ως συνάρτηση του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται ως R=Y.O./M.M.T. Ο δείκτης R εκφράζει το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί η Υπολειπόμενη Οφειλή (Υ.Ο.) του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων ή της φαρμακευτικής εταιρείας, μετά τον συμψηφισμό, σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο τζίρο σε τιμές παραγωγού (Μ.Μ.Τ) της εταιρείας για το έτος 2017. Σε περιπτώσεις εταιρειών που δεν εμφανίζουν πωλήσεις το έτος 2017, σε φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού (Μ.Μ.Τ.) της εταιρείας για το τελευταίο εξάμηνο που εμφανίζει πωλήσεις.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, στις οποίες μπορεί να καταταχθεί ένας Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία, κυμαίνεται από 18 έως και 120 δόσεις. Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% του μέσου μηνιαίου τζίρου της εταιρείας.

Για τα έτη 2016 – 2017 ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται σε 24, εάν το ετήσιο clawback είναι μεγαλύτερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους. Εάν το ετήσιο clawback είναι μικρότερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε 12 δόσεις. Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή δόσης ή αν δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποια τρέχουσα υποχρέωση καταβολής ποσών rebate ή clawback.

Περαιτέρω, μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, τα φαρμακευτικά προϊόντα των εν λόγω Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικές εταιρείες απεντάσσονται από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων με απόφαση του Υπουργού Υγείας.